Saturday, July 20, 2024
Home Tags Smart Locker

Tag: Smart Locker

เทคโนโลยีจะช่วยปิดช่องว่างความคาดหวังระหว่างพนักงานกับหัวหน้าในการทำงานแบบ “ไฮบริด” กับ “ยืดหยุ่น” ได้หรือไม่?

เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้ผ่อนคลายลงและออฟฟิศหลายแห่งได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้ง หัวหน้าองค์กรธุรกิจจึงรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ต้อนรับพนักงานกลับเข้ามายังออฟฟิศ แต่พนักงานจำนวนมากส่วนหนึ่งยังคงอยากทำงานรูปแบบทางไกลต่อไป และพวกเขาจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับนโยบายของบริษัทเพื่อทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ 'การทำงานแบบไฮบริด' และ 'การทำงานแบบยืดหยุ่น' ได้เข้ามามีบทบาทในช่วงการระบาดของโรค และกำลังกลายเป็นตัวเลือกสำหรับนายจ้างในการจัดการพนักงานของตน แม้ว่าแนวคิดทั้งสองจะดูคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีความแตกต่างที่ชัดเจน การทำงานแบบไฮบริดนั้น พนักงานจะทำงานทั้งที่ออฟฟิศและที่บ้านร่วมกัน ซึ่งยังคงมอบความยืดหยุ่นมากขึ้นผ่านการทำงานทางไกลในช่วงที่เกิดโรคระบาด ในทางกลับกัน การทำงานแบบยืดหยุ่นจะเกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นในการทำงานและชั่วโมงการทำงาน โดยพนักงานไม่ต้องเคร่งเรื่องเวลาเข้างาน และสามารถกำหนดเวลาเข้างานในออฟฟิศตามที่ตนเองสะดวก จากการศึกษาเรื่อง การทำงานในอนาคต ของ Lenovo พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ปรับตัวได้ดีกับการทำงานทางไกลในช่วงการระบาดของโรค...