ไมโครซอฟท์ : ต้องริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

ปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

“ประเทศไทยควรตื่นตัวในการผลักดันให้คนไทยริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีท้องถิ่นของประเทศให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น และสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ เพราะในอนาคตนวัตกรรมเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้คิดค้น เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของประเทศต่อไป”