80 พรรษา มหาราชันย์

ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ชาวไทยทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขอยู่ได้เสมอมาก็ด้วยพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ ในราชวงศ์จักรี และถ้วนทุกคนตระหนักดีว่า ไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่จะทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรของพระองค์ได้มากมายเท่านี้อีกแล้ว

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานให้แก่ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยนั้นมากล้นเกินกว่าที่จะหาสิ่งใดมาถวายตอบแทนให้สมกับน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีได้ แต่สิ่งที่พระองค์ท่านต้องการกลับเป็นเพียงแค่การที่ชาวไทยอยู่ร่วมกันได้โดยยึดมั่นในความสามัคคี เห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

และที่สำคัญที่สุดคือ สามารถดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและมุ่งเน้นที่จะพึ่งพาตนเองโดยไม่หลงมัวเมาไปกับกระแสวัตถุนิยม เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องก้าวย่างตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อเป็นการทำถวายพระผู้ทรงเป็นดังพ่อของแผ่นดิน และเพื่อให้มากกว่าแค่กล่าวคำว่า “เรารักในหลวง” เพียงอย่างเดียวโดยมิได้ปฏิบัติตนให้เป็นดังที่ “พ่อ” ต้องการ

พระปฐมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ชี้ให้เห็นว่า ไม่ว่าอย่างไรแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเห็นความสุขแห่งอาณาประชาราษฎร์มาก่อนสิ่งใดเสมอ

แม้คำว่าพระมหากษัตริย์จะทำให้ผู้ที่ได้ครองสิริราชสมบัตินั้นสามารถเสวยสุขบนราชบัลลังก์ได้โดยไม่จำเป็นต้องทรงงานใดๆ แต่คำคำนี้สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้ว เปรียบเสมือนการที่ทรงเป็นผู้เอื้อประโยชน์แก่พสกนิกรทั้งมวล ไม่มีแม้เพียงเวลาใดที่พระองค์จะทรงคำนึงถึงความสุขส่วนพระองค์ แต่ในทุกๆ ห้วงคำนึงของพ่อแห่งแผ่นดินพระองค์นี้ ความสุขของพสกนิกรทั้งชาติกลับยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆ ทั้งปวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติโดยแท้ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ใด ทุกคนต่างมีพระองค์ท่านประทับอยู่ในหัวใจ

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงนับเป็นปีมหามงคลยิ่งสำหรับประชาชนชาวไทย เนื่องจากในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๐ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน พ่อของปวงชนชาวไทย ทุกคนจึงควรร่วมกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงเป็นองค์พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน