คณะที่ปรึกษาธุรกิจฯ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย แข่งขันในตลาดโลก

คณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย ( APEC IBIZ 4 ) ชูจุดแข็ง ด้านทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญอันหลากหลาย ในทุกด้านของธุรกิจ เสริมสร้างศักยภาพที่ปรึกษารายย่อย และผู้ประกอบการไทย ให้มีความแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

นายวิริยะ ลิขิตวงศ์ กรรมการบริหาร คณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย เปิดเผยว่า คณะที่ปรึกษาธุรกิจฯ ก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวของที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ผ่านการอบรมจากโครงการสร้างที่ปรึกษาธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ( APEC-IBIZ – Training and Certification Program for Small Business Counselor ) รุ่นที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการให้คำปรึกษา วินิจฉัย ผู้ประกอบการที่ต้องการความช่วยเหลือ และจัดอบรม สัมมนา ในเชิงแก้ไข และพัฒนาทุกๆด้านของธุรกิจ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม กลุ่มผู้สนใจปรับปรุงแนวทางของธุรกิจ และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

“ หน้าที่หลักของ คณะที่ปรึกษาธุรกิจฯ คือ การนำเสนอบริการที่สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงใจมากที่สุด โดยอาศัยพื้นฐานจากประสบการณ์จริง และมีผลงานที่เป็นรูปธรรมแล้วในช่วงที่ผ่านมา อาทิ โครงการพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจรายย่อย ในจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการสร้างบริกรธุรกิจอุตสาหกรรม ประเภทผู้ให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจ จังหวัดชลบุรี โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ จังหวัดระยอง และโครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ เช่น โครงการสัมมนาเชิงบูรณาการ เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจไทยกับความอยู่รอดของธุรกิจ SME โครงการรวมพลคน APEC และโครงการอื่นๆที่จะสามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอีกมากมายในต้นปี 51 ที่จะจัดขึ้นในจังหวัดต่างๆ อาทิ โคราช สงขลา สุพรรณบุรี และ อุบลราชธานี เป็นต้น ” นายวิริยะ กล่าว

เกี่ยวกับ คณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย
เกิดจากการรวมตัวของคณะที่ปรึกษาธุรกิจที่ผ่านการอบรมจากโครงการสร้างที่ปรึกษาธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม APEC-IBIZ ( Training and Certification Program fo Small Business Counselor ) รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณแผ่นดิน 2549 ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจซึ่งจะมีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมไปในเวลาเดียวกัน โดยได้รับการอบรมหลักสูตรทั้งหมด 11 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. หลักสูตรระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมาย
3. หลักสูตรทักษะการสร้างสัมพันธภาพและปรึกษาแนะนำ
4. หลักสูตรการวางแผนธุรกิจ
5. หลักสูตรการวิเคราะห์ทางการเงิน
6. หลักสูตรการวางแผนการผลิต
7. หลักสูตการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
8. หลักสูตรการตลาด
9. หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
10. หลักสูตรการประเมินลูกค้า
11. หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์

กิจกรรมที่ APEC – IBIZ 4 ได้ทำไปแล้ว
โครงการ Super SME โครงการต่อยอดธุรกิจ NEC โครงการพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจ เป็นต้น

สถานที่ติดต่อ
คณะที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย
ห้อง 1818 ชั้น 18 อาคารสาทรธานีทาวเวอร์ 2 เลขที่ 92/53 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2236-6085 แฟกซ์ 0-2636-6196
www.apecibiz4.com