ดีแทคประกาศรับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 เป็นรายแรกของผู้ให้บริการโทรคมนาคม

6 กรกฎาคม 2559 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ประกาศการนำ ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการเป็นที่ยอมรับจากสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายแรกที่นำหลักเกณฑ์นี้มาใช้

การพัฒนามาตรฐาน ISO 26000 มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 โดยมีหลักการสำคัญ 7 ประการ คือ 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  3. ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice) 4. การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) 5. การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) 6. ใส่ใจต่อผู้บริโภค (Consumer Issues)และ 7. การแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน (Contribution to the Community and Society)