บิ๊กทีจีตั๋วฟรี รวยเงินเดือน โบนัส

ทำงาน ”การบินไทย” ทั้งหรูหรา ฟู่ฟ่า แถมยังได้ ”บินฟรี” โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในระดับ ”บิ๊ก” ตั้งแต่รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (Executive Vice President) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือดีดี จนไปถึงคณะกรรมการหรือบอร์ดบริษัท รวมไปถึงอดีตบอร์ด ที่แม้จะพ้นจากตำแหน่งไปนานแล้ว แต่ก็อยู่ในระดับ ”ผู้มีอุปการคุณ” ที่การบินไทยต้องให้ตั๋วราคาพิเศษ

สำหรับที่การบินไทยแล้ว “ยิ่งบิ๊กยิ่งฟรีมาก” เมื่อเทียบกับพนักงานทั่วไปของการบินไทย ที่ได้สิทธิบินเพียงในประเทศและต่างประเทศปีละครั้งเท่านั้น ส่วนระดับบิ๊กไม่อั้น และบอร์ดไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง แถมฟรีให้คนใกล้ชิด หรือหากเดินทางบ่อยกว่านั้นยังได้ส่วนลดในเปอร์เซ็นต์ที่สูง ซึ่งเป็นผลตอบแทนเพิ่มเติม แบบสิทธิพิเศษเหนือระดับ นอกเหนือจากเงินตอบแทนทั้งเงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุมอีกจำนวนรวมหลักร้อยล้านบาทต่อปี

บอร์ดการบินไทยได้สิทธิ์เดินทางไปต่างประเทศ และในประเทศ ด้วยบัตรโดยสารในที่นั่งชั้น(Class) สูงสุดฟรีประเภทละ 15 ใบต่อปี และให้สิทธิ์เดียวกันนี้กับบุคคลในครอบครัวหรือผู้ติดตาม โดยสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางพร้อมกันหรือไม่พร้อมกัน และยังให้สิทธิ์ซื้อบัตรส่วนเกินด้วยการให้ส่วนลดถึง 75%

ส่วนอดีตบอร์ด บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 1 คน ได้รับบัตรโดยสารประเภทผู้มีอุปการคุณ ให้ส่วนลด 75% ในเส้นทางต่างประเทศ 12 ใบต่อปี และในประเทศ 6 ใบต่อปี

นอกจากนี้บอร์ดยังได้งบเลี้ยงรับรอง อีกคนละ 30,000-50,000 บาทต่อเดือน

ส่วนเจ้าหน้าที่บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งคู่สมรส และบุตร ได้รับบัตรโดยสารฟรี ส่วนบิดา มารดาของผู้บริหาร ได้ตั๋วส่วนลดเช่นเดียวกับพนักงานของบริษัท

สำหรับผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2550 ที่บอร์ด และผู้บริหารได้รับรวมเบ็ดเสร็จ 107.57 ล้านบาท จากการที่บอร์ดทุกคนได้เงินเดือน 20,000 บาท เบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท และโบนัสคิด 0.5% ของเงินปันผลจ่าย ซึ่งโดยรวมคณะกรรมการทุกชุดของบริษัทที่มีอยู่เกือบ 10 ชุด รวมจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 51 คน ในปี 2550 การบินไทยจ่ายรวม 25.40ล้านบาท ส่วนเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท14 คน (รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ 11 คน ดีดี 1 คน และ ผู้อำนวยการใหญ่ 2 คน) จ่ายเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ รวม 82.17 ล้านบาท

ตำแหน่ง/สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

– กรรมการบริษัท ฟรีตั๋วโดยสารชั้นที่นั่ง Class สูงสุด ไป-กลับต่างประเทศ 15 ใบ/ปี หากใช้เกินรับส่วนลด 75% ในการซื้อตั๋วโดยสาร และให้สิทธิ์เดียวกันทั้งหมดกับบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 1 คน นอกจากนี้ประธานกรรมการมีเงินค่าเลี้ยงรับรอง 50,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 40,000 บาท/เดือน และกรรมการ 30,000 บาท/เดือน

– อดีตกรรมการบริษัท รับส่วนลด 75% ทุกที่นั่งโดยสารเส้นทางต่างประเทศ 12 ใบ/ปี ในประเทศ 6 ใบ/ปี พร้อมให้สิทธิ์เดียวกันทั้งหมดกับบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 1 คน

– ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริษัท เงินเดือน 20,000 บาท/เดือน เบี้ยประชุม 30,000 บาท/ครั้ง/เดือน

– คณะกรรมการตรวจสอบ เงินเดือน 30,000 บาท/เดือน

– คณะกรรมการอิสระ เบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง/เดือน

– คณะกรรมการธรรมาภิบาล เบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง/เดือน

– คณะกรรมการบริหาร เบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง/เดือน

– คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง/เดือน

– คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง/เดือน

– คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง/เดือน

– คณะอนุกรรมการกำกับนโยบายการจัดซื้อน้ำมันอากาศยาน เบี้ยประชุม 10,000 บาท/ครั้ง/เดือน

กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุด 10 อันดับแรก

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ผลตอบแทน (บาท)
ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล รองประธานกรรมการคนที่ 1 1,770,0553.16
ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ 1,621,603.81
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ 1,541,602.81
พิชัย ชุณหวชิร กรรมการ 1,471,602.81
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก ประธานกรรมการ 1,387,703.01
วันชัย ศารทูลทัต อดีตประธานกรรมการ 1,197,003.51
พลตำรวจเอก นพดล สมบูรณ์ทรัพย์ อดีตกรรมการ 1,081,602.81
วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ อดีตกรรมการ 1,071,602.81
เรืออากาศโท อภินันทน์ สุมนะเศรณี กรรมการ 987,779.60
สมใจนึก เองตระกูล อดีตกรรมการ 971,602.81

ที่มา : รายงานประจำปี การบินไทย 2550