อัพเดต ! คนไทยใช้โทรมือถือ 50.61 นาที/วัน ใช้ทำงานแค่ 24.14 นาที

คนไทยใช้มือถือ 50.61 นาที/วัน ใช้ทำงานหรือทำธุรกิจหลัก 24.14 นาทีต่อวัน โดยช่วงอายุ 31 – 40 ปี เป็นช่วงอายุที่มีผู้ใช้มือถือสร้างรายได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.99

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2559 จากผู้ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศจำนวน 7,619 ราย พบว่า มีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เฉลี่ย 50.61 นาทีต่อวัน ในจำนวนนี้ เป็นการใช้เพื่อการทำงานหรือทำธุรกิจหลัก เฉลี่ย 24.14 นาทีต่อวัน โดยมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อสร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 27.28 

หากแบ่งตามช่วงอายุ พบว่าอายุ 31 – 40 ปี เป็นช่วงอายุที่มีผู้ใช้มือถือสร้างรายได้มากที่สุด

  • ช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี ร้อยละ 9.47    
  • ช่วงอายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 28.60
  • ช่วงอายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 38.99
  • ช่วงอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 34.51
  • ช่วงอายุ 51 – 60 ปี ร้อยละ 29.26
  • ช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22.13

ที่มา : ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.)