เปิดยุทธศาสตร์ฟื้นฟูการท่องเที่ยว ยุค Modern Pattaya

ความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างกำลังเกิดขึ้นกับพัทยา โฉมหน้าเดิมของเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ชายหาดสกปรก ร่มระเกะระกะ สายไฟระโยงระยาง กำลังจะกำจัดและจัดระเบียบ อิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่ยังเหลือวาระอีก 3 ปี กำลังเดินหน้าทำงานอย่างแข็งขันเพื่อให้ผลงานปรากฎ โดยเฉพาะภารกิจเร่งด่วนกับแผนฟื้นฟูเมืองพัทยาซึ่งได้รับผลกระทบหนักแบบ Tripple Effect (ดูล้อมกรอบ “กำสรวลพัทยา”)

ในฐานะพ่อเมืองเขากำหนดยุทธศาสตร์เพื่อฟื้นฟูพัทยาไว้อย่างน่าสนใจ หากเปรียบเป็นซีอีโอ ในเวลานี้เขาต้องสวมหัวใจสิงห์เพื่อนำพาองค์กรให้พ้นวิกฤตให้จงได้ ขณะเดียวกันการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่อาจนำพาให้พัทยาเติบโตได้อย่างมีระเบียบแบบแผน การระดมสรรพกำลังทั้งกำลังคนและกำลังเงินเพื่อแก้ไขอย่างยั่งยืนจึงเกิดขึ้น

หลักในการบริหารเมืองพัทยาคืออะไร

Balanced Up หรือการพัฒนาให้พัทยากลายเป็นเมืองที่มีความสมดุล วางวิสัยทัศน์ของพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และจะพยายามปลุกปั้นให้พัทยาเป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วย ให้คนมาเที่ยวแล้วเที่ยวอีก จนรู้สึกว่าอยากจะมาอยู่ มาตากอากาศนานๆ มีบ้าน มีคอนโดฯ และกลายเป็นพลเมืองของพัทยา

โดยหลักการบริหารจะมีทำตาม 13 ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ คือ ด้านความปลอดภัย ยาเสพติด การจราจร การท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ การศึกษา การพัฒนาสาธารณูปโภค กีฬาและนันทนาการ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดระเบียบสังคมเพื่อส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานทดแทน พัฒนาเมือง Cluster ให้มีความเท่าเทียม และทำงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้

เมืองพัทยามีการปรับโครงสร้างบริหารงานใหม่ มีส่วนใดบ้างที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว

เดิมการท่องเที่ยวมีฐานะเป็นฝ่าย (Sub Division) ได้รับการยกฐานะเป็นกอง (Division) มีการเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น เช่น มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่อง MICE โดยเฉพาะ เพื่อให้การบริหารงานคล่องตัวและรวดเร็วในเรื่องต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

พัทยามีคนมากมาย หลากหลายประเภท เป็นปัญหามากน้อยแค่ไหน

ที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลมาพัทยาไม่ต่ำกว่าปีละ 5 ล้านคน โดยแบ่งเป็นคนไทย 30% และต่างชาติ 70% รวมถึงคนไทยต่างถิ่นที่มีมาทำมาหากินที่นี่ เป็นธรรมดาที่คนจำนวนมากมากระจุกตัวกัน ส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะที่มีให้จัดเก็บถึงวันละ 350 ตัน ใช้งบฝังกลบถึงปีละ 10 ล้านบาท จึงแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มเวลาจัดเก็บ หรือเพิ่มความถี่ เพิ่มจำนวนรถในการจัดเก็บ เพื่อไม่ให้ขยะตกค้างในเมือง และที่สำคัญพัทยาจำเป็นที่จะต้องมีโรงกำจัดขยะ

เพราะพัทยาเป็นเมืองของทุกคน การทำงานจึงต้องละเอียด เจาะลึกมากขึ้น เราเอากลุ่มที่เป็นประชากรแฝง อาทิ วินมอเตอร์ไซต์ พ่อค้าหาบเร่ ฯลฯ ที่หลายคนอาจมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เรานำพวกเขามาเป็นคนของเมือง ตั้งหน่วยเฉพาะกิจ “ชมรมทัพพระยา” ขึ้นมา เราจัดหาวิทยุสื่อสาร หารถสายตรวจ ซุ้มสายตรวจประจำจุดต่างๆ ให้เขาช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และยังมีอาสาสมัคร Expat ทั้งอังกฤษ เยอรมัน รัสเซียมาเป็นตำรวจท่องเที่ยวด้วย ให้เขามาช่วยในเรื่องภาษา

ความหลากหลายที่ว่าสะท้อนผ่านสถิติใดบ้าง

ตัวเลขเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552 พัทยามีประชากรในทะเบียนราษฎร์ราว 106,000 คน แต่ประชากรแฝงที่อยู่อาศัยและทำงานที่นี่ประมาณ 300,000 กว่าคน รวมเป็นเกือบๆ 500,000 คน

แม้ปีนี้พัทยาจะได้รับผลกระทบหนักแต่ก็พยายามจะไม่ให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำกว่า 5 ล้านคน

ด้วยความเป็นเขตปกครองรูปแบบพิเศษเป็นข้อได้เปรียบของพัทยาในเรื่องงบประมาณอย่างไรบ้าง

พัทยาทำรายได้มากกว่า 53,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ทำให้พัทยาได้รับงบประมาณมากกว่าท้องถิ่นใด โดยสัดส่วนงบประมาณของพัทยามาจาก 3 ทาง คือ จัดเก็บจากท้องถิ่น จากภาษีรัฐบาล และงบอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล ซึ่งเป็นจำนวน 1% ของงบประมาณที่ให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งงบประมาณทั้งหมดของพัทยาถูกนำมาใช้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อการท่องเที่ยว 60% เช่น การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัย และคอล เซ็นเตอร์ เป็นต้น

สาเหตุที่ต้องทุ่มงบเพื่อการท่องเที่ยวมากขนาดนี้ เพราะรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักกว่า 90% ของรายได้ทั้งหมดของพัทยา

เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นเป็นเหตุผลว่าทำไมพัทยาจึงได้รับผลกระทบหนัก เราต้องช่วยเหลือ ไม่ว่ายังไงคงไม่มีใครรื้อโรงแรมไปปลูกผัก การท่องเที่ยวในพัทยาจะต้องไม่ตาย

ในยุค Modern Pattaya ได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างไรบ้าง

พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอยู่เป็นจำนวนมาก เราได้เตรียมพร้อมที่จะเปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อปลุกปั้นบุคลากรในด้านนี้โดยเฉพาะ ขณะที่ในหลักสูตรสำหรับนักเรียนก็จะมีการใช้หลักสูตรท้องถิ่นด้านการโรงแรม ให้กับนักเรียนในท้องที่ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ดูงาน และฝึกทักษะต่างๆ เพื่อให้เด็กซึมซับและก้าวเข้ามาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของการท่องเที่ยวพัทยาต่อไปในอนาคต

โดยเฉพาะเมื่อพัทยาต้องรองรับนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์และหลากหลายเชื้อชาติมากขึ้น จึงต้องมีการสร้างบุคลากรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษาต่างประเทศ
เด็กนักเรียนในพัทยาต่อไปจะต้องพูดได้อย่างน้อย 3 ภาษา ที่สำคัญต้องปลูกฝังให้เกิด Sense of belonging ให้ได้

ปัญหาจราจรติดขัด เป็นปัญหาเร่งด่วนหรือไม่ และจะแก้ไขอย่างไร

เราให้ความสำคัญกับปัญหาจราจรมาก ใช้งบ 15 ล้านบาทเพื่อทำการศึกษาระบบจราจร พัทยาสามารถตั้งบริษัทให้ประชาชนมาซื้อพันธบัตรได้ เพื่อเตรียมการลงทุนในระบบรถไฟลอยฟ้า อาจจะเป็นเสาเดี่ยวแบบโมโนเรล โดยได้มีการศึกษาดูงานจากออสเตรเลีย และพิจารณาเส้นทางว่าจะใช้เส้นไหนในพัทยาบ้าง อาจจะเป็นถนนเลียบหาด พัทยาสาย 2 หรือสาย 3 ซึ่งต้องศึกษาความเป็นไปได้และเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด โดยวางงบโครงการนี้ไว้ 3,000 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาจราจรในเมืองพัทยาได้มาก ขณะเดียวกันก็เพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและเป็นการยกระดับเมืองอีกด้วย แต่กว่าจะแล้วเสร็จอาจจะกินระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ยังต้องแก้ปัญหาที่จอดรถ เพื่อให้สามารถรองรับผู้คนจำนวนมหาศาลที่มาร่วมงานอีเว้นท์ของพัทยาในแต่ละครั้งได้อย่างทั่วถึง

นั่นหมายถึงหมดวาระในการดำรงตำแหน่งแล้ว

ใช่ แต่อาจจะเป็นสมัยที่ 2 นะ (หัวเราะ)

ต้นแบบของพัทยาคือเมืองใด และเพราะอะไร

ยึดถือสิงคโปร์ ถึงจะไม่ใช่เมืองแต่เป็นประเทศแต่เขามีการจัดการที่ดีมาก เขามีทรัพยากรจำกัด แต่สามารถบริหารจัดการพื้นที่เขียวได้ดีมาก ส่วนเมืองนีช ประเทศฝรั่งเศส จะมีภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับพัทยา และที่ใกล้ตัวคือบางแสนซึ่งเป็นบ้านเกิด จากภาพลักษณ์ของฉิ่งฉาบทัวร์ ก็มีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดมากขึ้น เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน

ตอนนี้พัทยาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นบ้างหรือยัง

เรามีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น โดยเฉพาะถนนเลียบหาดที่จัดสวนเรียงรายสวยงาม เหมาะสำหรับการเดินชมบรรยากาศเมืองและทะเล รวมถึงสามารถใช้เป็นเส้นทางสุขภาพสำหรับจ๊อกกิ้งได้อีกด้วย ส่วนร่มชายหาดก็จัดระเบียบใหม่ให้มีช่องว่างไม่แออัดจนเกินไป

รวมถึงสายไฟในแถบวงกลมปลาโลมาไล่มาตั้งแต่ดุสิตธานีจนกระทั่งถึงฮอลิเดย์อินได้ถูกนำลงใต้ดินหมดแล้ว และจะทยอยทำไปเรื่อยๆ จนสุดหาด คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 2 ปี

ในอีก 10 ปีข้างหน้าเป้าหมายของพัทยาคืออะไร

ต้องการให้พัทยาเป็นเมืองน่าอยู่ติดอันดับ Top 5 ของโลกให้ได้ ไม่ใช่แค่น่าเที่ยวอย่างเดียวแต่ต้องน่าอยู่ น่าใช้ชีวิตในระยะยาวอย่างมีความสุขได้

เป้าหมายยิ่งใหญ่มาก ถือว่ายากหรือเปล่า

ใช่ แต่เมื่อตั้งเป้าหมายไว้แล้ว ต้องพยายามทำให้ได้ แม้จะยากแต่เป็นเรื่องท้าทาย เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนของพัทยาต้องร่วมมือกัน และสิ่งที่ได้ทำมาและกำลังทำอยู่คือการปูพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นจริงได้

ตอนนี้เมืองพัทยาเร่งโรดโชว์มาก ไปที่ไหนบ้าง

ตลาดตะวันออกกลางกำลังนิยมพัทยามา เลยไปโรดโชว์ที่ดูไบเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา ต่อด้วยเกาหลีที่จะอิงกับ Music Event ซึ่งมีแผนว่าจะดึงแฟนคลับเกาหลีให้มาดูคอนเสิร์ตศิลปินเขาที่เมืองไทย

ปัจจุบันภาพลักษณ์ของพัทยาในสายตาโลกเป็นอย่างไร และภาพลักษณ์ใหม่ที่ต้องการคืออะไร

หลักๆ คือ เขาจะมองอยู่ 3 อย่าง Beach , Nightlife และ Entertainment show แต่สำหรับ New Vision เราต้องการเน้นที่ 5 ด้าน คือ
1.Good Beach ชายหาดสะอาด เป็นระเบียบ มีทรายสวยน้ำใสให้อาบแดดโดยเฉพาะที่เกาะล้าน
2.Sport กีฬาที่หลากหลายทั้งทางน้ำทางบก ครบเกือบทุกประเภท มาแล้วไม่เบื่อมีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้งกลางวันกลางคืน
3.Music จากการจัดงานอีเว้นท์ด้านดนตรีใหญ่ๆ จะพยายามมีต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำ ว่าพัทยามีเทศกาลดนตรีดีๆ
4.Entertainment หมายถึงสีสันยามค่ำคืนรวมถึงความบันเทิงรูปแบบอื่นๆ เช่น ช้อปปิ้ง ดูหนัง และกิจกรรมที่เป็นสาระบันเทิงของครอบครัว จะพยายาม fade down คำว่า Night Life ลง
5.MICE พัทยาเพิ่งนามร่วมกับ สสปน. เพื่อเป็น MICE City ของประเทศไทย จากการที่เรามีศูนย์ประชุมขนาดใหญ่หลายแห่งเกิดขึ้น จึงสามารถที่จะรองรังกลุ่มเป้าหมายนี้ได้มากขึ้น

ทำไมพัทยาถึงมุ่งมั่นที่จะเป็น Hub สู่อินโดจีน

ในแง่ของโลเกชั่นและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีอยู่ในพัทยาคือข้อได้เปรียบสำคัญ สามารถเป็น Hub ออกสู่อินโดจีนได้ ผ่านถนนเชื่อมทาง จ.ตราด ทะลุถึงทางใต้ของโฮจิมินทร์ ประเทศเวียดนามได้ ภายในเวลาไม่ถึง 1 วัน หรือจะไปทางอรัญประเทศก็ได้ โดยนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเขานิยมแพคเกจแบบนี้ มากันเป็นทัวร์เลย

ที่ผ่านมาพัทยาแม้จะแข็งแกร่งแต่ก็ได้รับผลกระทบหนัก แคมเปญเที่ยวทั้งวัน ลดทั้งเมือง ช่วยฟื้นฟูพัทยาได้อย่างไรบ้าง

จริงๆแล้วคือเราไม่ต้องการให้เกิดการเลิกจ้าง และต้องการให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่อง แคมเปญนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มานอน มาพักฟรี แต่ไม่ได้กินฟรี เราต้องกล้าแลกเอาของฟรีมาดึงดูด ให้เกิดการใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม เพราะพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว นายกเมืองพัทยาก็เหมือนกับเซลล์แมน ตอนนี้ยอดตกก็ต้องทำโปรโมชั่นให้โดนใจ ยอมรับว่าหนัก แต่เราก็ทุ่มเทในทุกๆด้าน และนี่คือแคมเปญครั้งใหญ่ที่สุดในการทำการตลาดของเมืองพัทยา

ประทับใจอะไรในพัทยาเป็นพิเศษ

ส่วนตัวชอบความเอนกประสงค์ของพัทยา ด้วยไลฟ์สไตล์แบบง่ายๆ หิวตอนไหนก็มีกิน พักผ่อนได้หลายแบบ พัทยามีทุกเกรด ได้ของดีราคาถูก มีกีฬาทุกประเภทให้เล่น ชอบเล่นกีฬาทางน้ำทุกประเภท และตีกอล์ฟ

กำสรวลพัทยา

ต้องบอกว่าพัทยาช้ำแล้วช้ำอีกจริงๆ ถึง 3 ครั้งด้วยกัน ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมากับเหตุการณ์ปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนจะช้ำอีกรอบกับม๊อบอาเซียน ซัมมิท จนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดแคมเปญเที่ยวทั้งวัน ลดทั้งเมือง แต่แคมเปญยังไม่ทันจะดีเดย์ก็เจอเหตุการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กระแทกเข้าไปอีก มิหนำซ้ำยังอยู่ในฤดูฝนและโรงเรียนเปิดเทอมแล้ว นั่นหมายความว่าเป็นโลว์ ซีซั่น นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มา เด็กๆก็เปิดเทอม กลุ่มครอบครัวจึงหายไป ไหนจะการเมืองเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ถล่มเข้าให้อีก

พัทยาที่พึ่งพึงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบแทบทุกอณูจึงช้ำหนัก

ช่วงประกาศภาวะฉุกเฉิน Occupancy Rate ของพัทยาตกลงเหลือเพียง 20% เท่านั้น แต่อิทธิพลเชื่อว่าพัทยามีคุณลักษณะเฉพาะตัวเป็น Sensitive case คือ “ซบง่าย หายเร็ว”

3 เหตุการณ์ทุบพัทยา
พฤศจิกายน 2551 ปิดสนามบินสุวรรณภูมิ
เมษายน 2552 ม๊อบเสื้อแดงบุกที่ประชุมอาเซียน ซัมมิท 2009
มิถุนายน 2552 ตรวจพบนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันติดไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่จากพัทยา

Products & Tourists Category of Pattaya

ด้วยความที่จำนวนนักท่องเที่ยวในพัทยาจะมีหลากหลายกลุ่มหลากเชื้อชาติ ทำให้ความต้องการของพวกเขาในเรื่องการท่องเที่ยวแตกต่างกันไป ซึ่งก็ไม่เว้นแม้แต่นักท่องเที่ยวชาวไทย จากตารางจะแสดงให้ถึงการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวและสินค้าทางการท่องเที่ยว เพื่อให้เห็นถึงภาพที่ชัดเจนของนักท่องเที่ยวในพัทยาที่สอดรับ ลงตัวกับแต่ละสินค้าและกิจกรรมที่พัทยานำเสนอ

Product Targeted Tourists
คนไทย
ทะเล ชายหาด กิจกรรมทางน้ำ ดำน้ำ กลุ่มครอบครัว กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน
เกาะล้าน กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนรุ่นใหม่
Luxury & Trendy Hotel กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มเยาวชน
Trendy Restaurant กลุ่มวัยทำงานและ Expats
แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มครอบครัว

ชาวต่างชาติ
ทะเล ชายหาด กิจกรรมทางน้ำ ดำน้ำ กลุ่มสแกนดิเนเวีย เยอรมัน รัสเซีย
เกาะล้าน กลุ่มยุโรปและเอเชีย
Trendy Hotel, Boutique Resort, Pool Villa, Spa Resort กลุ่มฮันนีมูน และกลุ่ม MICE
กิจกรรมเชิงนิเวศ หรือ Adventure กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนรุ่นใหม่
Health & Wellness กลุ่มตะวันออกกลาง