ช่อง 3 พลิกกำไร 78.3 ล้านบาท ไตรมาส 3/61

ผลประกอบการของบริษัท BEC World ของกลุ่มทีวีดิจิทัลช่อง 3 ในไตรมาส 3 ของปีนี้ เป็นไตรมาสแรกของปีนี้ที่ผลประกอบการกลับมากำไรได้อีกครั้ง โดยมีกำไร 78.3 ล้านบาท หลังจากที่ขาดทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดต้นทุนการบริหารงาน 

บีอีซี ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า รายได้รวมของทั้งกลุ่มในไตรมาส 3 ปี 2561 อยู่ที่ 2,672.5 ล้านบาท ลดลง 3% เมื่อเทียบกับรายได้ของไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ที่อยู่ที่ 2,756.3 ล้านบาท และยังลดลง 2.9% จากไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,751.8 ล้านบาท ด้วยเหตุผลของงบโฆษณารวมของทั้งอุตสาหกรรมที่ลดลง 

รายได้หลักของกลุ่มยังมาจากรายได้ค่าโฆษณาที่คิดเป็น 84.4% ของรายได้รวม และรายได้จากค่าลิขสิทธิ์และบริการอื่นมีการเติบโต 34% จากไตรมาสที่ 2 ของปีที่แล้วนสัดส่วน 8.1% ของรายได้รวม

โดยรายได้จากค่าโฆษณาไตรมาสนี้อยู่ที่ 2,255.8 ล้านบาท นับว่าลดลงจากไตรมาส 2 ของปีนี้ที่มีรายได้ส่วนนี้ที่ 2,399.3 ล้านบาท อีกทั้งยังลดลง 11.2% เมื่อเทียบไตรมาสที่ 3 ของปีที่แล้ว ที่มีรายได้อยู่ที่ 2,540.6 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่ม BEC ในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ อยู่ที่ 2,167.3 ล้ำนบาท ลดลง 7.8% จากไตรมาสที่ของปีนี้ ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 2,351.7 ล้านบาท และลดลง 6.8% จากไตรมาสที่ 3 ของปี 60 ที่มีค่าใช้จ่าย 2,324.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดต้นทุน ทั้งจากการทำละครรีรันมาออกอากาศ และไม่มีต้นทุนการถ่ายทอดกีฬา 

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการรวมของกลุ่ม BEC ได้มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากโครงการให้พนักงานลาออกก่อนเกษียณที่ทำในไตรมาสแรกของปีนี้   

โดยสรุป กลุ่ม BEC มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ BEC ในไตรมาส 3 นี้อยู่ที่ 78.3 ล้านนบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 2.9% และมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 2,346.7 ล้านบาท และมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นในงบดุลรวมจำนวน 1,929.8 ล้านบาท สิ้นไตรมาสที่ 3/2561 

ทั้งนี้กลุ่มบีอีซีมีผลประกอบการขาดทุนตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว จนถึง ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ โดยมียอดขาดทุนอยู่ที่ -335.5 ล้านบาท ของไตรมาส 4/60 , -125.99  ล้านบาท ของไตรมาสแรกปีนี้ และ -22.6 ล้านบาท ของไตรมาส 2 ของปีที่นี้.