กสทช. ออกกฎใหม่ ทีวีดิจิทัลคืนช่อง 10 พ.ค. ยกเลิกภายหลังไม่ได้

หลังจาก คสช.ได้ออก มาตรา 44 แก้ไขปัญหาการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยให้ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลคืนคลื่นได้

กสทช.ได้ออก หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลแล้ว ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลจะมีเวลาศึกษาหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ล่วงหน้า โดย กสทช.จะเชิญผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลทั้ง 22 ช่อง มาประชุมชี้แจงในวันอังคารที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 13.00 น. พร้อมตอบข้อซักถามและทำความเข้าใจ ก่อนที่ผู้ประกอบการจะตัดสินใจ

หลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลที่มีความประสงค์จะคืนใบอนุญาต มายื่นความประสงค์ต่อสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2562 โดยไม่สามารถขอยกเลิกภายหลังได้

โดยก่อนหน้านี้ สำนักงาน กสทช.ได้เชิญผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการโครงข่ายฯ และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา และสำนักงานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ให้ผู้ที่จะขอคืนใบอนุญาต มายื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาต ตาม ม.44 ก่อน หากเปลี่ยนใจก็สามารถขอยกเลิกในภายหลังได้ เนื่องจากขณะนั้นสำนักงาน กสทช. อาจออกหลักเกณฑ์ไม่ทันวันที่ 10 พ.ค. 2562

ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลอาจจะยังไม่มีข้อมูลประกอบการพิจารณา แต่ในขณะนี้ วันที่ 2 พ.ค. 2562 สำนักงาน กสทช.ได้ออกประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชย จากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลแล้ว จึงทำให้ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลมีข้อมูลในการตัดสินใจยื่นขอคืนใบอนุญาตดังกล่าวได้.