ทรู ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2562 ผลตอบแทน 3.70% ถึง 5.00% ต่อปี เตรียมเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคมนี้

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ได้รับอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ TRUE ครั้งที่ 3/2562  ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ซึ่งจะเสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 3 ชุด โดยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 หุ้นกู้ TRUE จะเปิดให้จองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารธนชาต ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2562  โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้แจ้งการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ TRUE ครั้งที่ 3/2562 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) จำนวน 3 ชุด ดังนี้

  1. 1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70 % ต่อปี
  2. 2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00 % ต่อปี
  3. 3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.00 % ต่อปี

โดยหุ้นกู้ TRUE จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทอยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562  ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และขยายธุรกิจโทรคมนาคมและการให้บริการด้านดิจิทัล

หุ้นกู้ TRUE จะเปิดให้จองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ระหว่างวันที่ 21–23 พฤษภาคม 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th  หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 แห่ง ได้แก่

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 111 1111
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 888 8888 กด 819
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1770