SCB ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้/ฝากลง 0.25% มีผล 8 พ.ย. 62

ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ลง 0.25% และดอกเบี้ยเงินฝากประจำลง 0.25% มีผล 8 พ.ย. 2562

SCB ขานรับนโยบายการปรับลดดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน โดยปรับลดทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า

“ธนาคารไทยพาณิชย์มีเจตนารมณ์ที่จะช่วยลดภาระต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า SME และลูกค้ารายย่อย เพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และการชะลอตัวของการใช้จ่ายในประเทศ”

เป็นการขานรับทิศทางการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ด้วยการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.25% มาอยู่ที่ 6.87% พร้อมกันนี้ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำลง 0.25% เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะสภาพคล่องในระบบการเงินในปัจจุบัน

ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำใหม่ จะมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

ทางด้านธนาคารออมสินก็ได้ขานรับนโยบายเช่นกัน ได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราเท่ากัน 0.125% ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR (Minimum Overdraft Rate) ลดลงจาก 6.87% เหลือ 6.745% ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา หรือ MLR (Minimum Lending Rate) ปรับลดลงจาก 6.50% เหลือ 6.375% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป