คณะกรรมการไปรษณีย์ไทย ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

คณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดมีมติแต่งตั้งให้นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริษัท โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีวาระ 4 ปี ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 2มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

นายก่อกิจ มีประสบการณ์ทำงานกว่า 30ปี มีความรู้ความชำนาญในหลากหลายด้าน เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นั้น ได้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการโทรคมนาคมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ นายก่อกิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท Master of Business Administration University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเคยปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจสำคัญของประเทศหลายประการ เช่นหัวหน้าคณะทำงานประมูลเบอร์มือถือสวย หัวหน้าคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และประมูลคลื่น/จัดสรรคลื่น 900 MHz 1800 MHz 700MHz 2600 MHz 26GHz ที่ทำรายได้เข้ารัฐมากกว่า 5 แสนล้านบาท และหัวหน้าโครงการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2 แชะอัตลักษณ์)  ที่สามารถลงทะเบียนซิมทุกซิมในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี