BDMS ทุ่ม 8.56 หมื่นล้าน เสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ รพ.บำรุงราษฎร์ ราคา 125 บาท/หุ้น

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH

ปัจจจุบัน BDMS ถือหุ้น 24.99% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คงเหลือหุ้นที่มีความประสงค์ทำคำเสนอซื้อเป็น

•หุ้นสามัญจำนวน 546,328,351 หุ้น คิดเป็น 74.83% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

•หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 1,210,865 หุ้น คิดเป็น 0.17% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

•หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด ประกอบด้วยชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ซึ่งสามารถแปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของ BH ได้จำนวน 137,362,636 หุ้น

“โดยเสนอซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 125 บาท คิดเป็นมูลค่า 85,612,731,500 บาท” ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อมูลค่ารวมการทำคำเสนอซื้อจะอยู่ระหว่าง 85,612,731,500 -102,735,277,800 บาท) โดยราคาเสนอซื้ออาจปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกิน 20%

สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจการแพทย์ เนื่องจากมองว่าไทยมีความได้เปรียบทางการเเข่งขันสูง ดึงดูดคนไข้จากทั่วโลก อีกทั้งยังมีความต้องการบริการรักษาพยาบาลในประเทศและภูมิภาค เพราะกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ดยังได้อนุมัติ การจ่ายเงินปันผลปี 2562 ในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว 0.25 บาทต่อหุ้น คงเหลือปันผลจ่ายอีก 0.30 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (XD) วันที่ 11 มี.ค.2563 และกำหนดจ่าย 24 เม.ย. 2563

สำหรับผลดำเนินงานปี 2562 พบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 15,517.17 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.99 บาท เติบโต 68.83% จากงวดปี 2561 มีกำไรสุทธิ 9,191.46 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.59 บาท โดยมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 83,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นรายได้จากผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติ เเละการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและค่ารักษาพยาบาลตามความซับซ้อนของโรคและการเติบโตของลูกค้ากลุ่มประกันสุขภาพ นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จำนวน 5,464 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM

อย่างไรก็ตาม การเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครั้งนี้ ยังต้องติดตามประเด็นเรื่องการถูกตีความเรื่องผูกขาดกิจการจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าด้วย

ด้าน “บำรุงราษฎร์” ออกมาโต้กลับ โดยทำหนังสือชี้เเจงต่อตลท.ว่า “ผู้บริหารของ BH ไม่คาดคิดและไม่เคยทราบเรื่องการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจมาก่อน เนื่องจากในอดีต BH และ BDMS ต่างดำเนินธุรกิจอย่างอิสระต่อกันและปราศจากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจใดๆ”

บริษัทจะขอเข้าปรึกษาและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.)  เพื่อชี้แจงถึงสภาพการแข่งขันในธุรกิจด้านการแพทย์ในปัจจุบัน และขอความชัดเจนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดย BDMS ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม : บำรุงราษฎร์ โต้กลับ BDMS ไม่คาดคิดจะเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด ขอคุยคณะกรรมการแข่งขันการค้า