SCB ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR 0.25% MRR 0.125% ลดดอกเบี้ยเงินฝากนิติบุคคล ฝากประจำด้วย

Photo : Shutterstock
ไทยพาณิชย์ออกมาตรการลดดอกเบี้ยทั้งเงินกู้ และเงินฝาก เพื่อเสริมสภาพคล่องและบรรเทาปัญหา ช่วยภาคลูกค้าธุรกิจ และลูกค้ารายย่อยฝ่าสถานการณ์ไวรัส COVID-19 มีผล 24 มีนาคม นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ลง 0.25% จาก 6.745% เป็น 6.495% และอัตราดอกเบี้ย MRR ลง 0.125% จาก 6.87% เป็น 6.745% เพื่อประคองสภาพคล่องของลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้ารายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจและลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศที่ได้ประกาศไปก่อนหน้า และโครงการปล่อยกู้สินเชื่อจากภาครัฐดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟต์โลน ดอกเบี้ยต่ำ 2%

อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า

ธนาคารไทยพาณิชย์มีความห่วงใยลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อันเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ และแม้ว่ามาตรการเพื่อช่วยลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจและลูกค้ารายย่อยที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านั้นจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั่วประเทศ ธนาคารยังเล็งเห็นความจำเป็นในการออกมาตรการต่อเนื่องในการบรรเทาปัญหาด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติม ด้วยเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

สำหรับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดา แต่มีการปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นิติบุคคลลง 0.05% และเงินฝากประจำลง 0.10-0.25% ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากใหม่ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป