“COVID” กับการถอดบทเรียนการทำงานในยุคปัจจุบัน

ในสถานการณ์ปัจจุบันกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่อาจคาดคิด แต่เชื่อแน่เลยว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะ Transform หรือเปลี่ยนแปลงทั้งในการทำงานและในการดำรงชีวิต

ในสถานการณ์ของ COVID-19 ทุกองค์กรต้องการระบบ พูดง่ายๆคือ สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียนหนังสือก็ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา เศรษฐกิจดิจิทัล เร่งให้เกิดขึ้นเร็ว            

เราต้อง transform ตัวเองทั้งในแง่การใช้ชีวิต การทำงาน เศรษฐกิจถูก transform มากขึ้น การเชื่อมโยงกันได้ทุกมุมโลก องค์กรจะเข้าสู่ “SMART Organization” เทคโนโลยีจะเข้ามาปรับตัวท่านเอง ดังนั้นเรามาดูบทเรียน 

C-O-V-I-D ที่ในยุคปัจจุบันต้องปรับตัว

C = Communication & Connection              

O = Organizing

V = Values

I =  Integrity

D = Development & Transform                                 

C = Communication & Connection

บทเรียนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ การสื่อสาร Communication สำคัญทั้งคำพูด ท่าทาง ข้อมูลที่สื่อสารออกไปในการทำงาน ไม่แค่คำพูดอย่างเดียว แต่พูดอย่างไรให้เชื่อใจ ไว้ใจในการทำงานมากที่สุด การสื่อสารด้วยท่าทาง สีหน้าในการบังคับบัญชาในสถานการณ์คับขัน รวมถึงข้อมูลที่ต้องสื่อสารในทีมเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับทีมและผู้รับสื่อด้วย  และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Connection) ให้กับทุกส่วน                  

O= Organizing (การบริหารจัดการ)

หรือกระบวนการจัดการในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ การบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง

การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่างๆ และบุคคลในองค์กรละกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เมื่อใดที่ไม่เกิดความชัดเจนในการทำงาน ศักยภาพก็ไม่แสดงออกมา

V= Values (การสร้างมูลค่าเพิ่ม) 

หรือเพิ่มมูลค่าในทุกขบวนการ ถ้าเป็นธุรกิจ ต้องสร้างมูลค่าให้ “สินค้า และ บริการ” ไม่ใช่แค่ พอใจ แต่ต้อง ประทับใจ ไม่ใช่แค่ “Satisfaction” แต่ต้อง “Delight”

ในภาคธุรกิจนั้น Customer เป็นสิ่งที่สำคัญในโลกปัจจุบัน แค่ Satisfaction คงไม่พอสำหรับยุคนี้ แต่ต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า Delight ความประทับใจในทุกขั้นตอนให้เกินความคาดหวังให้ได้

I=  Integrity (ความซื่อสัตย์) 

ในการทำธุรกิจนั้น รวมถึงการทำงานนั้น เราอยากได้ทั้ง คนเก่ง และ “คนดี

แต่ยุคปัจจุบันคงต้องเลือกดีก่อนเก่ง เพราะถ้าเก่งแล้วไม่ซื่อสัตย์ จะนำพาไปเก่งแล้วขี้โกงได้ ดังนั้นความซื่อสัตย์ ความสุจริต (Honesty) เป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพราะถ้าธุรกิจทำอะไรไม่ถูกต้องหรือไม่ซื่อสัตย์ แบรนด์ก็จะถูกกล่าวขานในสิ่งที่ไม่ดีเช่นกัน

D= Development (การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) 

ระบบการพัฒนาเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา และพบกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาได้  ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ในองค์กรหรือธุรกิจจะต้องวิเคราะห์และพัฒนาตนเองตลอดเวลา  การไม่พัฒนาอะไรเลยอาจเป็นความเสี่ยงได้ นอกจากแผนพัฒนา (Development Plan) แล้ว ก็ต้องมีแผนป้องกันความเสี่ยงด้วย (Risk Management Plan)