วิกฤต COVID-19 เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคจาก “Consumer” เป็น “Prosumer”

จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า แนวคิดของผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาสนใจ ใส่ใจตนเองมากยิ่งขึ้น ด้วยบทเรียนทางเศรษฐกิจ

บทเรียนที่ไม่สามารถควบคุมได้ “Uncontrollable” หรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ “External Factors” จึงทำให้การดำรงชีวิตของคนส่วนใหญ่ในในปัจจุบันจากที่เคยวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หันมาดูแลปัจจัยภายในหรือเรื่องของตนเองมากขึ้น หันมาใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น Lifestyle การดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป จึงทำให้ Consumer จะหันมาดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง ดังนั้นจะเกิด Prosumer มากขึ้น

Prosumer คือ “Professional” บวกกับ “Consumer” โดย Prosumer คือการที่ Consumer หรือลูกค้ามีความเป็นมืออาชีพ Professional มากขึ้น โดยหาซื้ออุปกรณ์ วัตถุดิบมาผลิตเอง ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้านมาทำเอง

ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากวิกฤติ COVID-19 มีผู้ขายเพิ่มมากขึ้น ทำอาหารเอง ทำสินค้าออกมาขายเอง แม่บ้านเข้าครัว พ่อบ้านเข้าครัว

แม้แต่กิจกรรมต่างๆ จะเริ่มเห็นผู้บริโภคหันมาทำเอง ในอนาคตจะเปลี่ยนเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในเวลาเดียวกัน

ในอนาคตต่อไปแนวโน้มการเป็น “Prosumer” จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในสังคม 

ผู้ผลิตจำเป็นต้องจับพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเปลี่ยนวิธีคิดให้ลูกค้าเข้ามามีบทบาทในการกำหนดสินค้าและบริการในรูปแบบที่ตนเองต้องการมากขึ้น จากเดิมที่เป็นแบบ “Passive Consumer” คือจากที่ลูกค้าเป็นเพียงผู้คอยซื้อสินค้า ถูกใจก็ซื้อ ไม่ถูกใจก็ต้องจำใจ จะหายไป

ลูกค้าจะเริ่มมีบทบาทในการกำหนดสิ่งที่ตนเองต้องการมากขึ้น คือถ้าไม่ถูกใจจะเริ่มทำเอง ผลิตเอง หรือต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดสินค้า กำหนดสิ่งที่ตนเองจะเลือกบริโภค จะกลายเป็นแบบ “Active Consumer” มากขึ้น