จดหมายถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จาก คุณศุภลักษณ์ อัมพุช นำเสนอแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมและกลยุทธ์การฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

8 พฤษภาคม 2563

เรื่อง  แนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมและกลยุทธ์การฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

กราบเรียน  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา

ตามที่ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้มีหนังสือขอความร่วมมือระดับชาติ เพื่อเอาชนะโควิด-19ไปด้วยกันทั้งประเทศ นั้น

ดิฉันในนามบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ปและในฐานะประชาชนคนไทย ใคร่ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รัฐบาลไทย และหน่วยงานทางราชการทุกท่านที่ได้ดำเนินมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ได้อย่างดียิ่ง ด้วยการตัดสินใจที่กล้าหาญ และการเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาลที่เปี่ยมด้วยความสามารถ ความทุ่มเท ความเสียสละอย่างสุดกำลัง จนทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นี้ได้ จนได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลก ในฐานะเป็นประเทศที่มีมาตรฐานสาธารณสุขที่ดีเยี่ยมที่สุดของโลก นำมาซึ่งความปลื้มปีติของคนไทยทั้งประเทศดิฉันในนามบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ปมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เป็นหนึ่งในตัวแทนภาคเอกชนในการนำเสนอแนวทางการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่เดือดร้อน  และใคร่ขอเสนอแผนการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ให้มีความเข้มแข็ง และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนมาตรการต่างๆของรัฐบาลไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ได้ประกาศมาตรการทางการแพทย์ระดับชาติ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563โดยทุกศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ปทุกแห่ง ได้ดำเนินการยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเชิงรุกอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องอีกทั้งได้แสดงเจตจำนงและความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโควิด-19โครงการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และการช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆตลอดจนโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ดังนี้

 • โครงการสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เครื่องอุปโภค -บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพและอาหาร รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
 • โครงการเดอะมอลล์ กรุ๊ป – รพ.ราชวิถี รวมใจเพื่อคนไทย ปลอดโควิด-19 เพื่อระดมการบริจาคจากพันธมิตรธุรกิจ  ลูกค้า และประชาชนทั่วไป  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
 • โครงการมอบเงินสนับสนุน ผ่านฯพณฯ นายกรัฐมนตรี แก่ 5 โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร
 • โครงการมอบอาหารกล่องจากครัวน้ำใจโดยกูร์เม่ต์มาร์เก็ต ของเดอะมอลล์ทุกสาขาให้แก่โรงพยาบาล จำนวนรวม 30,000 กล่อง เป็นเวลา 30 วัน
 • โครงการถุงยังชีพชุดกำลังใจ อันประกอบด้วยสินค้าอุปโภค-บริโภคแก่โรงพยาบาล จำนวนรวม 10,000 ชุด
 • โครงการความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจร้านอาหารกว่า 30 ร้าน มอบอาหารกล่องจำนวน 5,000 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
 • โครงการเดอะมอลล์ บ้านของคนโคราช เพื่อต่อลมหายใจ ด้วยการระดมการบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแก่ 3 โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • โครงการบริจาคโลหิตเพื่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  เพื่อร่วมบรรเทาการขาดแคลนโลหิตสำรองผ่านห้องรับบริจาคโลหิตที่เดอะมอลล์ทุกสาขาจำนวนเบื้องต้นรวมกว่า 2,000,000CC จากผู้มีจิตศรัทธากว่า 5,000 คนในระยะเวลา 30 วัน
 • โครงการลดค่าครองชีพและมอบถุงยังชีพชุดกำลังใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสนับสนุนโครงการต่างๆของกระทรวงพาณิชย์
 • โครงการ “พาณิชย์ลดราคาข้าว ช่วยประชาชน” ร่วมลดราคาข้าวสูงสุด 50%
 • โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” ร่วมปรับลดราคาสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีความจำเป็นในการดำรงชีพใน 6 กลุ่มสินค้า สูงสุด 50% จำนวนกว่า 3,000 รายการ  นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยการจัดรายการลดราคาสินค้า ในราคาพิเศษสุด รวมกว่า 100,000 รายการ ตลอดปี 2563
 • โครงการมอบถุงยังชีพชุดกำลังใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 5,000ชุด
 • โครงการรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมด้วยมาตรการช่วยเหลือพนักงานในเครือกว่า 20,000 ราย โดยไม่มีนโยบายเลิกจ้างและช่วยเหลือพนักงานที่มีภาระครอบครัวให้การกู้ยืมเงินโดยไม่มีอัตราดอกเบี้ย และดูแลช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 • โครงการช่วยเหลือผู้เช่า และผู้ประกอบการร้านค้าของทุกศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าทุกสาขาในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป โดยมีมาตรการไม่เก็บค่าเช่าในช่วงปิดบริการ และมีมาตรการลดค่าเช่าหลังเปิดบริการ เพื่อช่วยเหลือผู้เช่า และผู้ประกอบการร้านค้ากว่า 10,000 ราย
 • โครงการช่วยเหลือภาคเกษตรกรรม ภาคการประมง ภาคธุรกิจแปรรูป และ SME ทั่วประเทศ
 • บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป มีความห่วงใยในการระบายสินค้าต่างๆเพื่อทั้งการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ได้มีบทบาทการเป็นแกนกลางในการผนึกความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคธุรกิจรีเทลทั่วประเทศ ผ่านสมาคมค้าปลีกไทย สมาคมศูนย์การค้าไทยในการเปิดพื้นที่เป็นช่องทางการจำหน่ายเพื่อระบายสินค้าภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมแปรรูป ภาควิสาหกิจชุมชนOTOP ตลอดจน SME ตลอดทั้งปีโดยบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ปได้นำร่องด้วยโครงการตลาดเดอะมอลล์รวมใจ THE MALL TOGETHER MARKET ทุกสาขา โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมศกนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง นอกเหนือจากโครงการการสนับสนุนช่วยเหลือต่างๆดังกล่าวข้างต้นที่เดอะมอลล์ กรุ๊ปได้ดำเนินการเฉกเช่นผู้นำภาคเอกชนต่างๆได้ให้การช่วยเหลือสังคมโดยรวมดิฉันในนามบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป ใคร่ขอเรียนเสนอวิสัยทัศน์และกลยุทธ์แผนการฟื้นฟูและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยมีส่วนร่วมเป็นแกนกลางรวมพลังเพื่อบูรณาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การเดินหน้าประเทศไทยภายหลังวิกฤติโควิด -19 เป็นวาระแห่งชาติที่มีความสำคัญยิ่งมิได้เป็นเพียงความท้าทายของรัฐบาลเท่านั้นหากแต่จะเป็นอีกความท้าทายและบทพิสูจน์ในพลังแห่งความร่วมมือของคนไทยทุกคนที่จะร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพราะโลกภายใต้บรรทัดฐานใหม่NEW NORMALที่เกิดขึ้นในภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างรุนแรงต่อมวลมนุษยชาติภายหลังวิกฤติโควิด -19  ประเทศที่ปรับตัวฟื้นฟูได้เร็วกว่าพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่ามียุทธศาสตร์การฟื้นฟูและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จะสามารถนำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ได้

สำหรับประเทศไทยนั้นในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันเป็นผลจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ GDP มีเกณฑ์ที่ตกต่ำลงอย่างมาก ความไม่แน่นอนของทิศทางมาตรการกีดกันทางการค้า การแข็งค่าของค่าเงินบาท ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกมีข้อจำกัดจากการขยายตัวที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงและผลกระทบจาก World Disruption จากเทคโนโลยีและที่สำคัญยิ่ง การซ้ำเติมของการแพร่ระบาดของโควิด-19นับเป็นวิกฤตการณ์ร้ายแรงต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

จากวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งทางด้านมนุษยชาติ (Humanity) และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (Global Economic Recession)ประเทศต่าง ๆ ทุกประเทศ ทั้งใน เอเชีย ยุโรป อเมริกา และทุกภูมิภาคทั่วโลกจะต้องดำเนินการเยียวยา ฟื้นฟู และพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาที่ตามมาจะทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง กำลังการใช้จ่าย Spending Power ของทุกประเทศ จะลดลง เงินทุนและกองทุนสำรองของแต่ละประเทศจะลดลง คนจะตกงานมากขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

สิ่งที่เดอะมอลล์ กรุ๊ปใคร่ขอนำเสนอ คงไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงิน แต่เป็นวิสัยทัศน์ และแนวกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ทั้งทางภาคเอกชนทุกภาคส่วน และภาครัฐบาลทุกหน่วยงานจะต้องมุ่งมั่น และมีเป้าหมายร่วมกัน ต้องฟันฝ่าอุปสรรค และนำพาประเทศไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ประเทศไทยเราได้ชัยชนะจากการระงับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้จนเป็นอันดับ 1 ของโลกด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของรัฐบาล และความร่วมมือร่วมใจสนับสนุนจากประชาชนคนไทยทุกคน ด้วยความกล้าหาญเสียสละ ความเก่งกล้าของบุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาล จนประสบความสำเร็จและนำมาซึ่งความปลื้มปิติของคนไทยทั้งประเทศ

ด้วยยุทธศาสตร์ของการสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทย การสร้างงานสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศไทยภายใต้บรรทัดฐานใหม่ New Normal สำหรับคนทุกภาคส่วน ตั้งแต่ แรงงานขั้นพื้นฐาน เกษตรกร SMEEntrepreneurWhite Collar เจ้าของธุรกิจ จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ภายใต้กลยุทธ์ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องให้ความสำคัญ คือ 3 หัวข้อหลัก

1. Globalizationทำให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของ South East Asia

2. Digitalizationการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สำหรับ New Normal ทั้งในแง่การทำธุรกิจ และการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่

3. Tourismเป็น Spearheadหัวหอกหลักที่จะนำประเทศไทยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วที่สุด และมีผลต่อเนื่อง Value Chain ไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย และเป็นส่วนที่ประเทศไทยสามารถใช้เป็นจุดแข็ง ในฐานะที่ประเทศไทยเป็น Tourist Destination of the World โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่เป็น World Number 1 Tourist Destination ติดต่อกันถึง 4 ปี อีกทั้งภูเก็ตและพัทยาติดอันดับ Top 10 Tourist Destination in Asia

เดอะมอลล์กรุ๊ป ใคร่ขอเสนอ 10 แผนแม่บท 10 แผนยุทธศาสตร์ที่จะขอให้ทั้งทางภาครัฐบาลและภาคเอกชนร่วมมือกัน มี Commitment ร่วมกัน เพื่อยังผลให้โครงการเหล่านี้ประสบความสำเร็จยิ่ง

1. THAILANDASA WORLD CLASS SHOPPING PARADISE ประเทศไทยเป็นสวรรค์ของการช้อปปิ้งระดับโลก

2. THAILAND AS A WORLD FOOD DESTINATION ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมอาหารของโลก

3. THAILAND AS A HUB OF WORLD CLASS ENTERTAINMENT AND ATTRACTIONS IN SEA ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความบันเทิงและแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

4. THAILAND AS A HUB OF MICE MARKET IN SEA ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาและจัดแสดงสินค้าระดับโลกในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

5. THAILAND AS A CULTURAL AND ART CENTER OF ASIA ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย

6. THAILANDAS A WORLD CLASS CENTER OF FESTIVAL, LEISURE & FUN ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดเทศกาลแห่งความสุขและสนุกสนานระดับโลก

7. THE GULF OF THAILAND AND THE ANDAMAN SEA TO BECOME THE RIVIERA OF THE EAST AND CRUISE LINE PLAYGROUND อ่าวไทยและคาบสมุทรอันดามัน เสมือนเป็นริเวียร่าแห่งโลกตะวันออกและเส้นทางเดินเรือสำราญที่สำคัญของเอเชีย

8. THAILAND AS A MEDICAL HUB FOR HEALTH, WELLNESS & SPA RESORT IN ASIA ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ สุขภาพ ความงาม และสปา ในภูมิภาคเอเชีย

9. THAILAND AS THE ENTREPRENEUR,SME& STARTUP HUB OF SEA FORO2O SEAMLESSEXPERIENCE ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับ ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ

10. THAILAND AS A CENTER OF ECOTOURISM AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ท้ายนี้ ดิฉันในนามบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงใจและจริงจัง  ภายใต้กลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ข้อนี้จะทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จ นำมาซึ่งการสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทย สร้างงาน สร้างอาชีพเพิ่มให้กับประชาชนหลายล้านคน คาดว่าจะสร้างรายได้และทำรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประเทศกว่า100,000 ล้านบาทยังผลให้ประเทศไทยฟื้นฟูและยืนหยัดด้วยความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้ดิฉันใคร่ขอส่งพลังแห่งความปรารถนาดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ

THE POWER OF LOVE พลังแห่งความรักและความห่วงใยซึ่งกันและกัน

THE POWER OF FAITH พลังแห่งความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อประเทศไทย

THE POWER OF TOGETHERNESS พลังแห่งความร่วมแรง ร่วมใจ ของคนไทยทั้งประเทศ

พลังแห่งความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ควรค่าแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ศุภลักษณ์   อัมพุช)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ปจำกัด