“การบินไทย” โยก 5 บิ๊กบริหาร “ฝ่ายขาย-บริหารรายได้-รองกก.ผจก.ใหญ่”

จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามคำสั่งการบินไทย 2 ฉบับ เรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย โดยมีคำสั่ง ที่ 067/2563 เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร

โดยระบุว่า คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งพิเศษที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีมติรับทราบการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร ดังนี้

1. นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารรายได้และบริการการพาณิชย์ (DR) และรักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารพันธมิตรการบินและกลยุทธ์การพาณิชย์ (รักษาการ s8) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารรายได้และบริการการพาณิชย์ (DR) เพียงตำแหน่งเดียว

2. นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย (SS) และรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ญี่ปุ่น เกาหลี และอเมริกา (รักษาการ NN-2) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหาร พันธมิตรการบิน และกลยุทธ์การพาณิชย์ (S8)

3. นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (DN) และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน (รักษาการ D1) ดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย (รักษาการ SS) อีกตำแหน่งหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังพบว่า มีคำสั่งอีกฉบับ ที่ 066/2563 แต่งตั้งโยกย้าย คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุม ครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน สังกัดสายการพาณิชย์ (DN) ดังนี้

1. นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-กลุ่มอนุทวีปอินเดีย (BKKNN-4) (ระดับ 10) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้า (SR)

2. นายทวิโรจน์ ทรงกำพล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สายการพาณิชย์ (S8-1) ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขาย-กลุ่มอนุทวีปอินเดีย (รักษาการ NN-4) อีกตำแหน่งหนึ่ง

Source