“จีน” คัดค้านสหราชอาณาจักรเสนอ “สถานะพลเมือง” ให้ชาวฮ่องกง

Photo : Xinhua
โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสหราชอาณาจักร กล่าวว่าจีนคัดค้านอย่างยิ่งยวดกรณีสหราชอาณาจักรเสนอให้เพิ่มสิทธิพิเศษแก่ชาวฮ่องกงผู้ถือหนังสือเดินทางสหราชอาณาจักรโพ้นทะเล (BNO) โดยชี้ว่าจีนมีสิทธิจะใช้มาตรการตอบโต้

โฆษกกล่าวเกี่ยวกับหนังสือเดินทางสหราชอาณาจักรโพ้นทะเลว่าในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้งสองฝ่าย ฝ่ายสหราชอาณาจักรระบุว่าตนจะไม่ให้สิทธิในการมีถิ่นที่อยู่แก่พลเมืองจีนในฮ่องกงที่ถือหนังสือเดินทางประเภทดังกล่าว

“หากฝ่ายสหราชอาณาจักรเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแต่เพียงฝ่ายเดียว จะเป็นการละเมิดสถานะและพันธสัญญาของตนเอง รวมถึงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและบรรทัดฐานขั้นมูลฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” โฆษกกล่าว

นอกจากนี้โฆษกยังเรียกร้องฝ่ายสหราชอาณาจักรพิจารณากฎหมายคุ้มครองความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงด้วยความเป็นธรรมและปราศจากอคติ เคารพจุดยืนและข้อวิตกของจีน รวมถึงหยุดยั้งการแทรกแซงกิจการฮ่องกงทุกรูปแบบ