Kerry Express รับโล่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทยเป็นตัวแทนขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีโดยเคอรี่ เอ็กซ์เพรส เป็นบริษัทขนส่งรายเดียวที่ได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ที่ผ่านมาเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมออกมาตรการตรวจสอบยาเสพติดในพัสดุอย่างเคร่งครัดอีกทั้งยังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งทีมพิเศษเพื่อกำกับดูแล ตรวจสอบและป้องกันการส่งยาเสพติดผ่านการส่งพัสดุและยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดต่างๆมาโดยตลอด งานดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก เมื่อเร็วๆนี้