“ศรีพันวา” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ขอขยายเวลาจ่ายค่าเช่าเข้า “กองทรัสต์” เหตุไม่มีนักท่องเที่ยว

“ศรีพันวา” ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 แจ้งว่าขอขยายเวลาในการจ่ายค่าเช่าเข้ากองทรัสต์ หรือผ่อนผันไปอีก 6 เดือน เหตุไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนคนไทยจำกัดแค่วันเสาร์-อาทิตย์

ภายในหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ มีเนื้อหาดังนี้

ตามที่บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (“กองทรัสต์”) ได้รับหนังสือจาก บริษัท ศรีพันวา แมเนจเมนท์ จำกัด (“SPM”) โดยขอให้กองทรัสต์พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ SPM โดยการขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่างวดเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2563 จากกำหนดชำระค่าเช่าเดิมของแต่ละงวดไปอีก 6 เดือน และผ่อนผัน (งดเว้น) การชำระค่าเช่างวดเดือนเมษายน และงวดเดือนพฤษภาคม 2563

โดยผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีได้พิจารณา และเห็นสมควรอนุมัติตามรายละเอียดของการขอขยายระยะเวลาชำระค่าเช่างวดเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งข่าว เลขที่ CIRM-027/2563 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ศรีพันวา

บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของ SRIPANWA ขอแจ้งว่าบริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก SPM ขอให้กองทรัสต์ พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ SPM โดยขอให้ขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่างวดเดือนสิงหาคมถึงงวดเดือนธันวาคม 2563 จากกำหนดการชำระค่าเช่าเดิมของแต่ละงวดไปอีก 6 เดือน และขอให้ผ่อนผัน (งดเว้น) การชำระค่าเช่าเดือนมิถุนายน 2563 อันสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (“COVID-19”) ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ยังคงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และไม่มีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อลดลงแต่อย่างใด

ทำให้รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องออกมาตรการต่างๆ เช่น การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563, การกำหนดมาตรการคุมเข้มในการพิจารณาออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้า มายังประเทศไทย หรือการกำหนดนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดการติดต่อระหว่างบุคคล เป็นต้น เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการโรงแรมทั้งหมดในประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และทำให้กระทบกับอัตราการเข้าพักโรงแรมของ SPM อย่างมีนัยสำคัญแม้ว่าทาง SPM ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะประคับประคองสถานการณ์ เช่น การส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของประชาชนในประเทศไทย การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างเต็มที่

แต่การเข้าใช้บริการของนักท่องเที่ยวในประเทศก็ถูกจำกัดอยู่เพียงช่วง เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เท่านั้น อันเป็นเหตุให้ SPM ไม่มีช่องทางในการหารายได้เพียงพอที่จะนำมาชำระค่าเช่า และส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานที่จะนำมาชำระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ได้ตามกำหนดเวลา

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการพิจารณาของกองทรัสต์ SPM จะเริ่มชำระค่าเช่างวดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตีตามรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ในการนี้ ผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสตีกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดในการขอขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่า และการขอผ่อนผัน (งดเว้น) การชำระค่าเช่าดังกล่าว ตามเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น รวมถึงแผนการฟื้นฟูเพื่อมาชำระค่าเช่าให้แก่กองทรัสต์ ภายใต้กรอบของข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณา และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบในโอกาสต่อไปโดยเร็ว

ที่มา SET