สมาคมโฆษณาฯ ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ นักวิชาการ วิชาชีพ หาแนวทางขับเคลื่อนการผลิตสื่อโฆษณาบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยจัดเวทีข้อเสนอเชิงนโยบาย จรรยาบรรณ การกำกับดูแลตนเองของวิชาชีพโฆษณา เพื่อขับเคลื่อนการผลิตสื่อโฆษณาที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นในการรับนำแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ของหอการค้านานาชาติ (ICC Advertising and Marketing Communications Code) มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นเวทีปิดท้าย โครงการการผลิตสื่อโฆษณาที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี คุณรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มากล่าวต้อนรับ และสรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนจรรยาบรรณวิชาชีพ และการกับดูแลตนเองของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และคุณวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มาให้เกียรติกล่าวเปิดงานในงานนี้

ในงานเสวนามีผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดทิศทางนโยบายการกับกำกับดูแลตนเองของนักวิชาชีพ ตัวแทนภาครัฐ นักวิชาการ และนักวิชาชีพ เข้าร่วมระดมสมอง ได้แก่ รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านสื่อมวลชน และนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการสื่อสารคุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ดร.นิวัต  วงศ์พรหมปรีดา  รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพคุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)คุณผณินท์สุธา พรวุฒิยานนท์ กรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นักวิชาการ และตัวแทนภาคประชาสังคม และคุณนิชคุณ ตุวพลางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้ บริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย

นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณหรือ Code of conduct  และการกำกับดูแลกันเองมาโดยตลอด ถือเป็นภารกิจหลักของสมาคมที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม แล้วเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง  ซึ่งในปีนี้เอง ได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการนำแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ของหอการค้านานาชาติ หรือ ICC CODE มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในอุตสาหกรรมวิชาชีพโฆษณาในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะได้เริ่มประกาศใช้ในปีหน้าอย่างเต็มรูปแบบ โดยผลจากการเสวนาในส่วนของทิศทางการดำเนินการนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า แนวทางในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งในกลไกการกำกับดูแลตนเองด้วยจรรยาบรรณของนักวิชาชีพโฆษณา กระบวนการการกำกับดูแลกันเอง ควรจะก้าวไปสู่การกำกับดูแลร่วม (Co-regulation)  ในการกำกับดูแลตนเองในเรื่องจริยธรรมจะต้องมีการระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะกำกับในระดับองค์กรหรือรายบุคคล การปรับใช้ช่วงต้นควรเจาะจงเลือกกลุ่มที่เขามีความสนใจในเรื่องนี้ก่อน ทั้งนี้ต้องมีการทำงานเชิงรุกที่หยิบยกประเด็นที่มีปัญหาขึ้นมาพิจารณาได้เลย โดยไม่ต้องรอการฟ้องร้อง และควรมีการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น ในส่วนของ ICC CODE ที่จะมีการนำมาปรับใช้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอว่าควรมีการแบ่งย่อยเพื่อดูในหัวข้อหลักๆ ให้เข้าใจง่าย ในการนำมาปรับใช้

สำหรับแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ของหอการค้านานาชาติ (ICC Advertising and Marketing Communications Code) ทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยได้มีการดำเนินการในการแปลเป็นฉบับภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งคาดว่าสามารถนำมาประกาศใช้ในอุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทยเร็วๆนี้