10 อันดับ จังหวัดที่มีสถิติการแต่งงานสูงสุด ในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 – 2563)