กรุงศรีมอบคอมพิวเตอร์ให้กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิค-19

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนกรุงศรี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 120 เครื่อง แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนรับมอบ การสนับสนุนในครั้งนี้สะท้อนถึงการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับภาครัฐ รวมถึงการระดมทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือภาคสังคมและประชาชนในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 อย่างเร่งด่วน