ในปี 2025 ถ้าสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ไทยจะเป็น EV Hub