สสว. ร่วมกับ ISMED จัดกิจกรรมทางออนไลน์ จับคู่เจรจาธุรกิจกับคู่ค้าประเทศมาเลเซีย กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ Online Business Matching 2021 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างผู้ประกอบการประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย หวังสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และหาช่องทางการตลาดที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพธุรกิจ ในสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ Online Business Matching 2021 ได้มีกำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 นี้ เป็นกลุ่มสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยจะมีผู้ขายซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากประเทศไทย จำนวน 61 ราย และผู้ซื้อ เป็นผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซียกลุ่ม B2B เช่น ตัวแทนจำหน่าย ผู้กระจายสินค้า ผู้นำเข้าสินค้า ห้างร้าน ผู้ค้าปลีกค้าส่ง แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์เป็นต้น โดยได้ตั้งเป้าหมายการเจรจาจับคู่ธุรกิจในงานครั้งนี้ ผู้ประกอบการไทย 1 ราย พบคู่ค้า 3 – 5 ราย