ไม่เอา…ชั่งไข่

ผลสำรวจสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ความรู้สึกของประชาชนต่อราคาไข่ของนายกรัฐมนตรี จากกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งสิ้น 1,103 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 22-23 ม.ค.ที่ผ่านมา

ความรู้สึกต่อนโยบายชั่งไข่กิโล
แปลกและเป็นธรรม 47.9 %
น่าขบขัน และไม่น่าทำ 42.8 %
ซ้ำเติมประชาชน 9.3 %
ที่มา : เอแบคโพลล์
ราคาไข่มาร์ค – ไข่ทักษิณ ใครน่าประทับใจกว่ากัน
ไข่มาร์ค อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 37.1%
ไข่แม้ว ทักษิณ ชินวัตร 36.5%
ไข่เติ้ง บรรหาร ศิลปอาชา 11.9%
ไข่ชวน ไข่ชาติชาย ไข่จิ๋ว 14.5%
ที่มา : เอแบคโพลล์
ไข่ชั่งกิโลทำให้คะแนนนิยม “มาร์ค” ดีขึ้นหรือไม่
ความนิยมเพิ่มขึ้น 14.9%
ความนิยมไม่เพิ่มขึ้น 32.4%
ความนิยมเท่าเดิม 50%
ความนิยมลดลง 22.4%
ที่มา : เอแบคโพลล์

สวนดุสิตโพลล์ สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนในกรุงเทพฯ ปริมณฑล กรณี ไข่ชั่งกิโล จำนวนทั้งสิ้น 1,262 คน ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2554

ความเห็นต่อนโยบายทดลองไข่ไก่ชั่งกิโล
ไม่เห็นด้วย 66.29%
ยุ่งยากเกินไป 56.63%
เห็นด้วย 12.06%
ลดต้นทุนการคัดแยกไข่ 13.85%
ที่มา : สวนดุสิตโพลล์
ทัศนคติต่อการชั่งกิโลไข่ไก่
ไม่แน่ใจว่านโยบายดีหรือไม่ 21.65%
ข้อดี-ข้อเสียเท่ากัน 29.52%
สร้างความยุ่งยากให้ผู้ซื้อ-ผู้ขาย 22.78%
ที่มา : สวนดุสิตโพลล์
ข้อดี-ข้อเสียของนโยบายชั่งกิโลไข่ไก่
ข้อดี ลดขั้นตอน ค่าใช้จ่ายในการแยกไข่ 47.54%
  ผู้บริโภคได้ไข่ราคาถูก 28.11%
ข้อเสีย สร้างความยุ่งยากให้ผู้ซื้อ-ผู้ขาย 40.09%
  พ่อค้า-แม่ค้าโกงตาชั่ง และเศษเงิน 16.60%
ที่มา : สวนดุสิตโพลล์
นโยบายประชาวิวัฒน์มีผลต่อการเลือกประชาธิปัตย์หรือไม่
ไม่มีผลต่อการเลือก ปชป. 71.9%
มีผลต่อการเลือก ปชป. 28.1%
นโยบายนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่
ไม่มีประโยชน์ 58.9%
มีประโยชน์ 41.1
นโยบายประชาวิวัฒน์ตรงกับความต้องการหรือไม่
ตรงกับความต้องการ 91.3%
ไม่ตรงกับความต้องการ 8.7%
ที่มา : กรุงเทพโพลล์
นโยบายประชาวิวัฒน์ลดความเหลื่อมล้ำได้หรือไม่
ไม่แน่ใจ 49.6%
แก้ปัญหาได้ 31.2%
แก้ปัญหาไม่ได้ 19.3%
ที่มา : กรุงเทพโพลล์
ความเข้าใจและเชื่อมั่นนโยบายประชาวิวัฒน์
ลดค่าครองชีพ 73.0%
แก้ปัญหาการเงิน 62.5%
หลักประกันสุขภาพ 62.0%
ที่มา : เอแบค โพลล์
ความไม่เชื่อมั่น และไม่เข้าใจนโยบายประชาวิวัฒน์
แก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น 66.3%
การกระจายที่ดิน โฉนด 56.6%
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 49.1%
ที่มา : เอแบคโพลล์
ประชาวิวัฒน์เป็นเรื่องใหม่ หรือเรื่องเก่า
เป็นเรื่องเก่าที่เคยทำมาแล้ว 68.7%
เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งรับรู้ 31.3%
ที่มา : เอแบคโพลล์

ความเป็นห่วงต่อนโยบายประชาวิวัฒน์

  1. ความไม่ยั่งยืนในนโยบาย
  2. ประชาชนคอยรับสิ่งที่รัฐบาลให้
  3. ความเท็จในการรายงานถึงความสำเร็จของโครงการ

ที่มา : แอแบคโพลล์

ข้อเสนอในการปรับนโยบายประชาวิวัฒน์ในอนาคต

  1. เร่งหามาตรการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน
  2. เร่งกระจายทรัพยากรให้ประชาชนและชุมชนได้ครอบครอง
  3. เร่งแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

ที่มา : เอแบคโพลล์

นโยบายประชาวิวัฒน์กับการตัดสินใจเลือกพรรค
เลือกประชาธิปัตย์ 27.7%
เลือกเพื่อไทย 12.3%
ไม่ระบุพรรคการเมือง 41.3%
ที่มา : เอแบคโพลล์
เพศกับการเลือกพรรคการเมือง
ประชาธิปัตย์ ผู้หญิง 52.4%
&nbsp: ผู้ชาย 41.7%
เพื่อไทย ผู้หญิง 28.4%
  ผู้ชาย 35.4%
ที่มา : เอแบคโพลล์
อายุกับการเลือกพรรคการเมือง
ประชาธิปัตย์ อายุ 50 ปีขึ้นไป 50.5%
  อายุต่ำกว่า 20 ปี 39.7%
เพื่อไทย อายุ 50 ปีขึ้นไป 29.3%
  อายุต่ำกว่า 20 ปี 39.3%
ที่มา : เอแบคโพลล์
ระดับการศึกษากับการเลือกพรรคการเมือง
ประชาธิปัตย์
ต่ำกว่าปริญญาตรี 48.2%
ปริญญาตรี 43.5%
สูงกว่าปริญญาตรี 43.8%
เพื่อไทย
ต่ำกว่าปริญญาตรี 31.6%
ปริญญาตรี 33.3%
สูงกว่าปริญญาตรี 18.8%
ที่มา : เอแบคโพลล์
กลุ่มอาชีพกับการเลือกพรรคการเมือง
ประชาธิปัตย์
ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ 43.4%
นักธุรกิจ-ค้าขาย 53.6%
พนักงานบริษัทเอกชน 44.1%
เกษตรกร-ผู้ใช้แรงงาน 42.9%
นักเรียน-นักศึกษา 46.8%
เพื่อไทย
ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ 40.6%
นักธุรกิจ-ค้าขาย 26.1%
พนักงานบริษัทเอกชน 32.8%
เกษตรกร-ผู้ใช้แรงงาน 33.2%
นักเรียน-นักศึกษา 35.6%
ที่มา : เอแบคโพลล์
ระดับรายได้กับการเลือกพรรคการเมือง
รายได้ (บาทต่อเดือน) ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
ต่ำกว่า 5,000 44.7% 33.0%
5,001 – 10,000 53.1%
10,001 – 15,000 50.2%
15,001 – 20,000 49.6%
20,000 ขึ้นไป 40.5% 37.2%
ที่มา : เอแบคโพลล์
การเลือกพรรคในพื้นที่ภาคต่าง ๆ
พื้นที่ ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
ภาคเหนือ 45.4% 31.4%
ภาคกลาง 39.2% 31.6%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37.2% 44.5%
ภาคใต้ 82.2% 3.0%
กรุงเทพฯ 38.2% 43.4%
ที่มา : เอแบคโพลล์
ความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
มากขึ้น 10.4 %
เท่าเดิม 26.1 %
ลดลง 63.5 %
ที่มา : เอแบคโพลล์