TPIPL คว้า 6 รางวัล

– รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจําปี ๒๕๖๕ สาขา การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
– รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจําปี ๒๕๖๕ สาขา การบริหารและพัฒนาองค์กร
จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อ สังคมไทย
– รางวัล“ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”ประจําปี ๒๕๖๕ สาขา ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
– รางวัล “นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี” ประจำปี ๒๕๖๕ รางวัลประเภทนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
– รางวัล“ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี” ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภท ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) และดูแลด้านสุขอนามัย ,
– รางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 สาขา การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
รางวัลไทย มอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นสัญลักษณ์ของการรับรองการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน การทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชัยพระฤกษ์ ๒ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร