MQDC คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 จากดีลอยท์ ประเทศไทย ตอกย้ำองค์กรแห่ง “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”


ในการดำนเนิธุรกิจในยุคนี้ การคำนึงถึงแค่ผลประกอบการ หรือต้องการแค่ผลกำไรอย่างเดียวคงไม่ได้แล้ว เพราะต้องทำควบคู่กันไปในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน “ความยั่งยืน” เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สะท้อนวิสัยทัศน์ขององค์กรในยุคนี้เป็นอย่างดี คำนึงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) อีกหนึ่งผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของไทย ได้วางวิสัยทัศน์ด้าน “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” มาโดยตลอด เรียกว่าได้สร้างความแตกต่างในวงการอสังหาริมทรัพย์ แถมยังสะท้อนออกมาด้วยตัวผลงานโครงการที่สามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรม

ล่าสุด MQDC สร้างความปังต่อเนื่อง คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies จากดีลอยท์ ประเทศไทย ปี 2565 สามารถตอกย้ำพันธกิจหลักขององค์กร ที่มุ่งมั่นในการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมเพื่อมอบความสุข และสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับทุกสิ่งบนโลก หรือ Pioneering in Sustainnovation for All Well-Being ได้เป็นอย่างดี

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) กล่าวว่า

“MQDC รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล “Best Managed Companies” จากดีลอยท์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลก โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของ MQDC ที่มีความมุ่งมั่นในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ กำหนดนโยบายการทำงานอย่างมีจริยธรรม และมีการกำกับดูแลกิจการและบริหารทางการเงินที่ดี รางวัลนี้ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของทีมงานทุกคน”

MQDC มีวิสัยทัศน์ใหญ่ในการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นองค์กรแห่ง “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” มาโดยตลอด จึงมีการตั้งมาตรฐานในการดำเนินงาน หรือ MQDC Standard ที่ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และระบบนิเวศของที่อยู่อาศัยโดยรอบ เพื่อตอบโจทย์การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุกงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสำหรับคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นำไปสู่ความยั่งยืนของการอยู่อาศัย รวมถึงมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม พัฒนาการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ และสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกโครงการของ MQDC

โครงการ The Aspen Tree

สำหรับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 จัดโดยบริษัท ดีลอยท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติ มีกระบวนการคัดเลือกพิจารณาองค์กรที่เข้ารอบ และมีขั้นตอนการตัดสินอย่างเข้มงวด โดยมีคณะกรรมการอิสระซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษาเป็นผู้ทำหน้าที่ตัดสินตามแนวทางปฏิบัติสากลของการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล Best Managed Companies ของดีลอยท์

โดยบริษัทที่เข้าร่วมการคัดเลือกจะต้องผ่านการประเมินทักษะและแนวทางการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์กลยุทธ์ วิเคราะห์การดำเนินงานทางธุรกิจ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลภายในองค์กรและการเงินขององค์กร รวมถึงมีการประเมินเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินที่ได้มีการใช้กับบริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดีที่สุดทั่วโลกกว่า 1,200 แห่ง

โครงการ Whizdom The Forestias – Petopia

ความสำคัญของรางวัล Best Managed Companies ได้จัดทำขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 29 ปีตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เริ่มจากประเทศแคนาดา และปัจจุบันรางวัลนี้ได้กลายเป็นรางวัลด้านธุรกิจที่สำคัญรางวัลหนึ่งของโลกเลยทีเดียว

การที่ MQDC ได้รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นถึง นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” จริงๆ