‘เอส แอนด์ พี’ คว้ารางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards ในธุรกิจกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบ ทั้งนี้ เอส แอนด์ พี เป็นธุรกิจกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนการดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสามารถปรับตัวท่ามกลางแรงกดดันทางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความอยู่รอดทางธุรกิจ ตลอดจน สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามคำมั่นสัญญาของบริษัทฯ ที่ว่า ‘Healthier Family, Happier World’ นับเป็นก้าวสำคัญที่ การันตีความพร้อมก้าวสู่ปีที่ 50 ของเอส แอนด์ พี อย่างยั่งยืน

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทฯ ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ พยายามพัฒนากระบวนการทำงานอย่างยั่งยืนในทุกๆ มิติตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง ตลอดจน การจัดการของเสียและเศษอาหารหลังการผลิตและบริการ

ที่ผ่านมา เอส แอนด์ พี มีการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบการทำงาน และพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความสามารถในการปรับตัว และรับมือกับวิกฤติต่างๆ จนทำให้ธุรกิจพลิกฟื้นมีกำไรเติบโตขึ้นถึง 86% และยังมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยมีเป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ.2050 ผ่านการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ เช่น การลงทุนติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ การก่อตั้งสมาร์ท ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า และการลงทุนรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า รวมถึง การลงทุนด้านบรรจุภัณฑ์ขนส่ง เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว มาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

รวมถึง การเอื้อเฟื้อต่อสังคม โดย เอส แอนด์ พี มีการบริจาคอาหารส่วนเกินให้ชุมชนที่ขาดแคลนไปแล้วกว่า 60 ตัน หรือกว่า 2.5 แสนมื้อ ผ่านมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ เพื่อช่วยบรรเทาความหิวโหยให้กับสังคมไทย ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก”

สำหรับรางวัล SET Awards 2022 พิจารณาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรต้นแบบในตลาดทุนที่พัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรและตลาดทุนไทย สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG: Environmental, Social, Governance โดยมีการสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth)

เอส แอนด์ พี มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างไม่หยุดนิ่ง และขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อสิ่งดีๆ คืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล พร้อมก้าวสู่ปีที่ 50 เคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป