GULF ประกาศซื้อหุ้นไทยคม 41.13% ต่อจาก INTUCH เตรียมทำ Tender Offer หลังจากนี้

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ ประกาศเข้าซื้อหุ้นของไทยคม 41.13% ต่อจาก อินทัช โฮลดิ้งส์ และหลังจากนี้ทางบริษัทเตรียมที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยคาดว่าจะใช้เม็ดเงินราวๆ 10,873 ล้านบาท เพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมหลังจากนี้

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการเข้าซื้อหุ้นของ บมจ. ไทยคม (THCOM) ต่อจาก บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) สัดส่วน 41.13% ขณะเดียวกันบริษัทได้เตรียมที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) หุ้นทั้งหมดของ THCOM หลังจากนี้ โดยคาดว่าถ้าหากซื้อหุ้นของ THCOM ทั้งหมดจะใช้เม็ดเงิน 10,873.33 ล้านบาท

สำหรับเม็ดเงินที่นำมาใช้ซื้อกิจการของ THCOM มีทั้งเม็ดเงินหมุนเวียนภายในบริษัท นอกจากนี้ทาง GULF ได้ชี้แจงว่าอาจใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน และหรือใช้การระดมทุนในการออกหุ้นกู้หรือตราสารหนี้อื่นๆ

นอกจากนี้ทาง GULF ได้ชี้แจงว่าการลงทุนใน THCOM มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับบริษัทฯ ในหลายมิติ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ การเติบโต และเพิ่มศักยภาพการต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

  • เป็นการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจได้หลายรูปแบบอย่าง ต่อเนื่อง
  • มีโอกาสในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจ New Space ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต
  • เป็นบริษัทไทยที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายประเทศ ไม่ได้อิงรายได้จากภายในประเทศ (Local Based) เพียงอย่างเดียว

ปัจจุบัน GULF เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน INTUCH โดยถือหุ้นใน INTUCH สัดส่วน 46.443%

อย่างไรก็ดีการเข้าซื้อหุ้น THCOM รวมถึงทำ Tender Offer จะต้องผ่านเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็น การได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ INTUCH ให้เข้าทำธุรกรรมดังกล่าว การได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีเหตุการณ์อื่นๆ ที่กระทบต่อความสามารถในการทำธุรกิจของ THCOM อีกด้วย