Hi-Way คว้า Best Employer Hall of Fame เดินหน้าเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ด้วยกลยุทธ์ “โอกาส สร้างได้”

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ ตอกย้ำความเป็นเลิศในด้านการดูแลพนักงาน ด้วยการคว้ารางวัลโล่เงินเกียรติยศ Best Employer Hall of Fame จากเวที Kincentric Best Employers Thailand Hall of Fame เพื่อยกย่ององค์กรที่ไม่เพียงมุ่งเน้นการเติบโตในเชิงธุรกิจ แต่ยังออกแบบการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างโอกาสในการเติบโตและมุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง ชูกลยุทธ์ “โอกาส สร้างได้” พร้อมเฟ้นหาพนักงานรุ่นใหม่รองรับการเร่งขยายสาขาทั่วประเทศ

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กล่าวว่า ในนามกลุ่มทิสโก้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ได้รับรางวัล Best Employer Hall of Fame จากการจัดอันดับองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป ถือเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูองค์กรนายจ้างที่ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานมาโดยตลอด พร้อมส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน จนกลายเป็นองค์กรที่พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความผูกพันและมีมุมมองที่ดีต่อประสบการณ์ในการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีกลไกและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพพนักงานอยู่เสมอ ทำให้สามารถปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดีส่งผลให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง

นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ประธานกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ สินเชื่อทะเบียนรถ และนายหน้าประกันภัย ดำเนินการภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัท ไฮเวย์ จำกัด มีจำนวนพนักงานกว่า 1,300 คน ซึ่งทุกคนล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้น การสื่อสารไปยังพนักงานและรับฟังเสียงของพนักงาน จึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะไม่เพียงเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถแล้ว ยังช่วยให้บริษัทได้ข้อมูลเชิงลึกในการนำมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังช่วยสร้างความเข้าใจและทำให้พนักงานทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกัน จนเป้าหมายบรรลุผลและสร้างการเติบโตให้กับองค์กร

ด้วยวัฒนธรรมองค์กรและความเชื่อในเรื่อง “โอกาส สร้างได้” จึงเปิดโอกาสให้พนักงานกล้าคิด กล้าทดลอง กล้าทำ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ นอกจากนี้ ในเรื่องการดูแลและส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีแก่พนักงานนั้น พนักงานทุกรายจะได้รับการดูแลเป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้กลุ่มทิสโก้ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ผลตอบแทน รางวัลตามอายุงาน การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ รวมถึงแนวทางการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานในรูปแบบอื่น เช่น การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณสุข เป็นต้น

ขณะเดียวกันยังกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) มีการวัดผล ประเมินผล ในแต่ละหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน แม้จะเริ่มต้นจากพนักงานปฏิบัติงาน แต่ถ้ามีศักยภาพจะได้รับการโปรโมตตามลำดับ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้จัดการภูมิภาค ไปจนถึงผู้บริหาร สิ่งสำคัญคือการคัดสรรคนขึ้นมาเองตั้งแต่เริ่มต้น โดยพิจารณาจากคนที่มีทัศนคติที่ดี ซื่อสัตย์ และมีความสามารถอย่างเหมาะสม โดยหัวหน้าโซนและผู้จัดการสาขาจะเป็นผู้คัดเลือก Training และ Coaching ด้วยตัวเอง จากเดิมที่การรับสมัครจะมาจากหน่วยงานกลางเท่านั้น ดังนั้น จึงทำให้การจัดสรรคนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทำได้ทันท่วงที

“ในการทำงานทุกเช้าเราจะมี Morning Talk ผ่าน Video Conference ประมาณ 15 นาที เพื่อสื่อสารในเรื่องต่างๆ อาทิ นโยบายส่วนกลาง กระบวนการทำงานใหม่ๆ ข้อผิดพลาด ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ สิ่งที่ต้องระวัง การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ตลอดจนสารทุกข์สุขดิบของพนักงาน ซึ่งสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ทุกคนเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้ไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ทุกคนก็จะช่วยกันแก้ปัญหาและหาทางออกร่วมกันอย่างเต็มที่ และพยายามทำเป้าหมายให้บรรลุผลอย่างเต็มใจ” นายยุทธพงษ์กล่าว

นายศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีแผนขยายการเติบโตในธุรกิจต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” ผ่านการเร่งขยายสาขาไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ห่างไกล จึงวางเป้าหมายในการสรรหาคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเติบโตเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทั้งในรูปแบบการรับสมัครงานโดยตรง และการจัด “ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส” กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินขึ้น ดังนั้น ในตอนนี้จึงมีพนักงานหลากหลายช่วงวัยที่ต้องทำงานร่วมกัน แต่ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง มีการสร้างระบบพี่เลี้ยงมาคอยถ่ายทอดวิธีคิด วิธีการทำงานให้กับน้อง ๆ รุ่นใหม่ ๆ สร้างการสื่อสารภายในที่ดี ทำให้บรรยากาศการทำงานร่วมกันระหว่างคนในแต่ละวัยผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และการส่งต่อวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีความต่อเนื่อง สะท้อนออกมาจากความสุขและความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร โดยพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนมากกว่า 30%

อย่างไรก็ตาม รางวัลเกียรติยศสูงสุด Best Employer Hall of Fame จากเวที Kincentric Best Employer Thailand 2022 จัดโดยบริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย (จำกัด) ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ถือเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ได้รับรางวัล Highly Commended Best Employers In Asia ในปี 2548 และรางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” (Best Employers in Thailand) จากเวทีนี้มาแล้วในปี 2548 ปี 2552 ปี 2562 และปี 2564