โอสถสภา ขายหุ้นยูนิชาร์มประเทศไทย รับเงิน 3,000 ล้านบาท หลังปรับกลยุทธ์เน้นขยายธุรกิจหลัก

ภาพจาก Shutterstock

โอสถสภา ได้ขายหุ้นของ บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ที่ถืออยู่ โดยได้เงินจำนวนทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท หลังจากที่บริษัทได้ปรับโครงสร้างที่เน้นไปยังการขยายกลุ่มธุรกิจหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล

บมจ. โอสถสภา (OSP) ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในตราสารการโอนหุ้นเพื่อจำหน่ายหุ้นของ บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด (ยูนิชารม์) ที่โอสถสภาถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 420,500 หุ้น หรือคิดเป็น 5.85% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในยูนิชาร์ม ให้แก่บริษัท ยูนิชาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ผู้ซื้อ) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท ซึ่งประเมินราคาโดยที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว

การจำหน่ายหุ้นของยูนิชาร์มดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการลงทุนของกลุ่มโอสถสภา ที่มุ่งเน้นการขยายกลุ่มธุรกิจหลัก ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ตลอดจนกลุ่มธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ก่อนหน้านี้ทางโอสถสภา ได้เคยขายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เช่น การขายเอเจนซี่โฆษณา FCB BANGKOK ให้ YDM Thailand มาแล้วในปี 2019 และยังรวมถึงการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่โดยเลิกสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของยูนิชาร์ม ก่อนที่จะมีการขายหุ้นในท้ายที่สุด

โดยการจำหน่ายหุ้นของยูนิชาร์มในครั้งนี้ ส่งผลให้โอสถสภาได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่โอสถสภาและผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนต่อไป