ไทยพาณิชย์รับรางวัลการจัดทำข้อมูลประจำปี Disclosure Report Award 2003 จาก ก.ล.ต.

ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Disclosure Report Award 2003 ให้กับนายชัชวาล พรรณลาภ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะที่ธนาคารให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน สำหรับรางวัลนี้จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์