SCIB แต่งตั้งผู้บริหารใหม่

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูเลสายงานธุรกิจขนาดย่อม 1 มีผลตั้งแต่วันนี้ (8 มกราคม 2547) เป็นต้นไป

สำหรับนายอุเทน คงสุนทรกิจกุล อายุ 48 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทร สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายธุรกิจขนาดย่อม 1 และฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 3 ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดย่อม 1 ในปัจจุบัน

นอกจากนั้น ยังมีประสบการณ์ในตำแหน่งสำคัญจากบริษัทอื่นๆ เช่น กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์เพชรบุรี จำกัด บริษัท นครหลวงลิสซิ่ง-แฟ็กเตอริ่ง จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด