SCIB แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูแลสาขาเขตนครหลวง

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งนางสาวกนกศรี โรจน์เมธา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูแลสายงานบริหารเครือข่ายสาขานครหลวง และรักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา 1 มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประวัติ

นางสาวกนกศรี โรจน์เมธา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทาร์ตัน สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักเพชรบุรี ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 1 ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายกิจการสาขา 1 ในปัจจุบัน