เลือก “ชิตณรงค์” เป็นประธานสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บคนแรก

ที่ห้องสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย บ่ายวันนี้ (30 ม.ค.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทยสมัยที่ 1 ขึ้นเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ได้มีการเลือกตั้งกรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพผู้ดูแลเว็บและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิรวม 17 คน ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2546 โดยมีนายชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ รองผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสายสื่อมวลชน เป็นประธานชั่วคราว

ที่ประชุมได้เลือกตั้งประธาน รองประธาน และเลขาธิการ โดยมีผู้ได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ นายชิตณรงค์ คุณะกฤดาธิการ เป็นประธานสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทยเป็นคนแรก รองประธานคนที่ 1 ได้แก่ นายอัครวุฒิ ตำราเรียง ผู้ดูแลเว็บไซต์ mambohub.com รองประธานคนที่ 2 ได้แก่ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ จากสถาบันวิชัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านโทรคมนาคม และเลขาธิการได้แก่ นายธีรพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ noknoi.com

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติร่างข้อบังคับว่าด้วยการรับสมัครสมาชิก และการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้ว คาดว่าสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บจะสามารถเพื่อรับสมาชิกเพิ่มเติม และรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหายจากการละเมิดจริยธรรมของผู้ดูแลเว็บ และประชาชนทั่วไปได้ภายในเดือน ก.พ.2547 โดยประชาชนทั่วไปสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทยได้จากเว็บไซต์ www.webmaster.or.th/council

สภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย เป็นองค์กรอิสระเพื่อควบคุมกันเองของผู้ดูแลเว็บไทยกว่า 100 เว็บไซต์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2546 มีคณะกรรมการจำนวน 17 คนมาจากเจ้าของ ผู้ประกอบการ ผู้แทนเว็บไซต์ และนักพัฒนาเว็บไซต์ จำนวน 9 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากสาขาอาชีพต่างๆ อีก 8 คน มีหน้าที่กำกับดูแลควบคุมเว็บไซต์ที่เป็นสมาชิกให้ยึดมั่นในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพผู้ดูแลเว็บ พ.ศ.2546 โดยใช้กระบวนการควบคุมทางสังคมเป็นหลัก