หลักสูตรอบรมในเดือนเมษายน 2547 โดย NTinfonet

บริษัท NTinfonet จำกัด ขอแจ้งหลักสูตรอบรมในเดือนเมษายน 2547 ให้ทราบดังนี้

20 เมย. 47 หลักสูตร “Using Advanced Feature in Excel”
21 เมย. 47 หลักสูตร “Creating Database Analysis Report with Excel”
20-21 เมย. 47 หลักสูตร “Building Access Application with Macro”
27 เมย. 47หลักสูตร “Using Advanced Function in Excel”
27 เมย. 47หลักสูตร “Super Power User”
28 เมย. 47หลักสูตร “Creating Professional Presentation with PowerPoint”
28 เมย. 47หลักสูตร “Creating Automatic Task in Excel with Macro”

– หลักสูตร “Using Advanced Feature in Excel”(อบรมวันที่ 20 เมย. 47)

เนื้อหาโดยย่อ : เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้คำสั่งต่างๆ ของ Excel เพื่อช่วยแก้ปัญหาสำหรับงานที่สลับซับซ้อนและให้คุณใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของ Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การสร้าง Custom Number Format และความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ใน Number Format Code เช่น _($* #,##0.00_);_($* (#,##0.00);_($* “-“??_);_(@_)การสร้าง Style เพื่อช่วยจัดการเรื่องการ FormatCelll ของทุก Worksheetอย่างรวดเร็ว

การสร้าง Link ข้อมูลข้ามชีตหรือข้ามไฟล์ และการใช้งาน Hyperlink การใช้เครื่องมือตรวจสอบสูตรและเทคนิคการค้นหา Error ของสูตรอย่างรวดเร็วการสร้างเงื่อนไขการป้อนข้อมูล ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้าง Form หรือTemplate ที่แจกให้ผู้อื่นทำงาน

การสร้าง Conditional Format Cellให้เซลถูก Format เป็นสีตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งแบบธรรมดาและแบบซับซ้อน การลบข้อมูลซ้ำทั้งหมดอย่างรวดเร็ว การแปลงตัวเลข เช่น 100 ให้เป็นคำอ่านทั้งภาษาไทยและอังกฤษ “หนึ่งร้อยบาท” หรือ “One Hundred Only” ฯลฯ

การซ่อนชีตแบบสุดยอดโดยผู้อื่นไม่สามารถ Unhide Sheetได้ การซ่อนบรรทัดว่างหรือที่มีข้อมูลเป็นศูนย์อย่างรวดเร็ว…และการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของ PowerTools อีกกว่า 50 คำสั่ง ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่ช่วยแก้ไขข้อจำกัดของ Excel (สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรนี้จะได้รับโปรแกรม PowerTools ฟรี มูลค่า 500 บาท)

– หลักสูตร “Creating Database Analysis Report with Excel” (อบรมวันที่ 21 เมย. 47)

เนื้อหาโดยย่อ : เป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้งาน Excel ในการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ โดย เริ่มจาก

การสร้างฐานข้อมูลไม่ว่าจะสร้างโดย Excel หรือการ Import ข้อมูล Text File เข้ามาใช้งานใน Excel เทคนิคการแปลงข้อมูลที่เป็น Report จาก Text File ให้เป็น Database Format อย่างรวดเร็ว เทคนิคการ Sort ข้อมูลใน Database ในหลายลักษณะ เช่น Unlimited Key หรือการสร้าง Custom Sort เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามลำดับตามต้องการ

การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยใช้งาน Filter และ Advanced Filter การสร้างรายงาน Sub Total ตามกลุ่มข้อมูลและแบบซ้ำซ้อนหลายระดับ (Nested Subtotal) การสร้างรายงานสรุปเชิงวิเคราะห์โดยใช้ Pivot Table อย่างละเอียด การสร้าง Pivot Chart เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์แบบ Dynamic Chart (มีเพียงชาร์ตเดียวแต่สามารถนำเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ) …และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการจัดการกับฐานข้อมูลเพื่อให้ทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว

– หลักสูตร “Building Access Appliction with Macro” (อบรมวันที่ 20-21 เมย. 47)

เนื้อหาโดยย่อ :เป็นหลักสูตรที่เน้นให้สร้างระบบงานใน Access โดยใช้ Macro แทนการเขียนโปรแกรมที่ยุ่งยากเนื้อหาของหลักสูตรมีดังนี้

หลักการทำงานของ Macro และ Events การสร้างและใช้งาน Group Macro การสร้างเงื่อนไข (Condition) ของ Macro การตรวจสอบ (Debug) Macro การสร้าง Macro ในการค้นหาข้อมูล การสร้าง Macro ในการกำหนดค่า การสร้าง Macro ในการ Synchronize Form การสร้าง Macro ในการ Filter ข้อมูล การสร้าง Macro ในการ Print Current Record การวางแผนการสร้าง Application การสร้างเมนูและ Shortcut Menu ของระบบงาน (สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรนี้จะได้รับหนังสือไขปัญ> หาAccess ฟรี มูลค่า 120บาท)

– หลักสูตร “Using Advanced Function in Excel” (อบรมวันที่ 27 เมย. 47)

เนื้อหาโดยย่อ : เป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Excel ในระดับสูง อาทิเช่น

การเปรียบเทียบค่าของเซลในรูปแบบต่างๆ เช่น การคิดค่า Commission แบบมีเงื่อนไข ฯลฯ เทคนิคการเขียน IF ซ้อนหลายระดับให้ง่าย การหาผลรวมหรือนับจำนวนแบบมีเงื่อนไข เช่น การหาจำนวนพนักงานที่มียอดขายต่ำกว่าเป้าที่กำหนดไว้ ฯลฯ การหาว่าลูกค้ารายใดที่ Overdue หรือนับจำนวนวันของ Overdue ฯลฯ การหาจำนวนวันที่สินค้าหมดรับประกัน หรือระยะเวลาที่เหลือ ฯลฯ การป้องกันสูตรที่แสดง #DIV/0! และการค้นหา Error อย่างรวดเร็ว การออกแบบตารางสำหรับ LOOKUP ข้อมูลข้ามชีตหรือข้ามไฟล์

เทคนิคการแก้ปัญหาของการเกิด #N/A การสร้างปุ่ม Combo Box, List Box, Option Button, Check Box เพื่อดึงหรือแสดงตัวเลขตามที่ต้องการ เทคนิคการตั้งราคาสินค้าให้ลงท้ายด้วยเลข 9 การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรในลักษณะต่างๆ เช่น เปลี่ยนเป็นตัวเล็ก ตัวใหญ่ หรือตัวใหญ่เพียงตัวแรกเท่านั้น การตรวจหาว่ามีการป้อนรหัสสินค้าไม่ครบตามจำนวนหลักที่กำหนดไว้หรือไม่ ฯลฯ การกระจายข้อมูลที่ Import เข้ามาแล้วรวมอยู่ในเซลเดียว ให้กระจายออกเป็นแต่ละคอลัมน์อย่างถูกต้อง ..และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชั่นอีกมากมาย

– หลักสูตร “Super Power User” (อบรมวันที่ 27 เมย. 47)

เนื้อหาโดยย่อ : เป็นหลักสูตรที่เน้นสุดยอดทิปและเทคนิคต่างๆ ของการใช้งานโปรแกรม Windows และโปรแกรมในชุด Microsoft Officeทั้งหมด ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างเร็วและมีประสิทธิภาพ

เทคนิคและเคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม Windows2000 หรือ XP
เทคนิคและเคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม Word
เทคนิคและเคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม Excel
เทคนิคและเคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม PowerPoint
เทคนิคและเคล็ดลับการใช้งานโปรแกรม Internet Explorer

– หลักสูตร “Creating Automatic Task in Excel with Macro” (อบรมวันที่28 เมย. 47)

เนื้อหาโดยย่อ : เป็นหลักสูตรที่เน้นการประยุกต์การใช้งาน Macro เพื่อให้งานที่ต้องใช้เวลาทำหลายขั้นตอนเสร็จแบบอัตโนมัติโดยคลิกเพียงปุ่มเดียว

หลักการทำงานของ Macro การ Record Macro และการ Run Macro ทั้งแบบปกติและแบบ Step by Step โครงสร้างของภาษา VBA การใช้งาน Visual Basic Editor การแก้ไข Macro Code และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของคำสั่งต่างๆ ใน Macro การตัดบางคำสั่งที่ไม่จำเป็นของการ Record Macro เพื่อเพิ่มความเร็วและให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งาน การกำหนด Macro ไว้กับปุ่ม หรือเมนู หรือทูลบาร์ หรือ Control ต่างๆ ในทูลบาร์ Form …และตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆ ฯลฯ(สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสู> ตรนี้จะได้รับโปรแกรม PowerTools ฟรี มูลค่า 500 บาท)

– หลักสูตร “Creating Professional Presentation with PowerPoint” (อบรมวันที่28 เมย. 47)

เนื้อหาโดยย่อ :เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้าง Presentation ใน PowerPoint เพื่อดึงดูดผู้ฟังและมีความน่าสนใจแบบมืออาชีพ

หลักการออกแบบ Presentation ที่ดี องค์ประกอบของการใช้สีในสไลด์ การใช้ Style ใน Presentation และการใช้ Style Checker เทคนิคการใช้ Animation Effect เพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ การใส่เสียงในสไลด์ และการบันทึกเสียงบรรยายลงในแต่ละสไลด์ การใส่ภาพเคลื่อนไหวในสไลด์และการสร้าง Slide Synchronize ของภาพเคลื่อนไหวและสไลด์ให้สัมพันธ์กันแบบอัตโนมัติ การลิงก์ข้อมูลของโปรแกรมอื่นในสไลด์ เช่น Excel และให้ Update แบบอัตโนมัติ

การสร้าง Custom Show เพื่อ Present ให้กับผู้ฟังหลายกลุ่ม การใช้งาน Pack and Go เพื่อนำเสนอ Presentation ที่เครื่องอื่นที่ไม่จำเป็นต้องมี PowerPoint ติดตั้งไว้ การ Present ผ่านทางเว็บ ..และเรียนรู้เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการ Presentation เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง (เป็นหลักสูตรระดับ Advance ผู้เรียนควรที่พื้นฐานการใช้งาน PowerPoint มาแล้ว)

รูปแบบการอบรมและสถานที่อบรม

เครื่องคอมพิวเตอร์ทันสมัย Pentium 4 จอแบน
อบรม 1 คนต่อ 1 เครื่อง
Coffee Break 2 มือ
ระยะเวลาอบรม 9:00-16:00 น.
สถานที่อบรมศูนย์ศึกษาสาทรธานี ม.รังสิต ชั้น 8 อาคารสาทรธานี จอดรถฟรี กรณีมารถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรี

ค่าใช้จ่ายและการจองอบรม

ค่าอบรมท่านละ 2,000 บาท ต่อหลักสูตร (ไม่รวม Vat)
ยกเว้นหลักสูตร Building Access Application with Macro ค่าอบรมท่านละ 4,000 บาท (อบรม 2 วัน)

ติดต่อจองอบรมได้ที่คุณไหม โทร. 02-3803421-2

หรือ http://www.ntinfonet.com/training/schedule