เลห์แมน บราเดอร์ส ประกาศเปลี่ยนเกณฑ์การจัดทำระบบดัชนีตราสารหนี้ทั่วโลก

นิวยอร์ค – เลห์แมน บราเดอร์ส บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนระดับโลก ประกาศปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจัดทำระบบดัชนีตราสารหนี้ทั่วโลก (Global Family of Indices) ซึ่งเป็นมาตรฐานเครื่องมือที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ที่จัดทำโดย เลห์แมน บราเดอร์ส โดยการปรับเปลี่ยนดังกล่าว จะรวมถึง การเพิ่มเกณฑ์ทางสภาพคล่องของตราสารหนี้ของดัชนี U.S. Aggregate Index และการเปลี่ยนแปลงระบบการจำแนกประเภทของธุรกิจและผู้ออกหลักทรัพย์

สำหรับดัชนี U.S. Aggregate Index นั้น เลห์แมน บราเดอร์สจะดำเนินการปรับเพิ่มเกณฑ์ทางสภาพคล่องของหลักทรัพย์ใน 4 ประเภท ได้แก่ ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Credit Securities) ตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่ดูแลด้านที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา (Agency securities) ตราสารหนี้ที่ค้ำประกันออกโดยผู้ดำเนินธุรกิจตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage-backed securities) และตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (U.S. Treasury securities) จาก 200 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 250 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่เกณฑ์ทางขนาดโดยรวมของหลักทรัพย์ (deal size constraint) ของดัชนี ABS (Asset-Backed Securities) และดัชนี CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities) จะยังคงอยู่ที่ 500 ล้านเหรียญสหรัฐเหมือนเช่นเดิม

ขณะที่เกณฑ์ทางขนาดของหลักทรัพย์ในแต่ละระดับความเสี่ยง (tranche size constraint) ของดัชนี CMBS จะปรับอยู่ที่ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอย่างน้อย ซึ่งเท่ากับระดับที่ใช้กับดัชนี ABS ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป โดยจะส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี U.S. Aggregate Index ปรับลดลงจาก 6,827 หน่วย เป็น 5,560 หน่วย (หรือ ลดลงร้อยละ 18.6) ขณะที่มูลค่าตลาดของดัชนีดังกล่าวจะลดลงประมาณ 21,100 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือลดลงร้อยละ 2.5) โดยก่อนหน้านี้ เลห์แมน บราเดอร์ส ได้มีการปรับเกณฑ์ทางสภาพคล่องของดัชนี U.S. Aggregate Index จาก 150 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546

สำหรับการปรับระบบการจำแนกประเภทของผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 นั้น เลห์แมน บราเดอร์ส จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์เพื่อให้ระบบดัชนีตราสารหนี้ทั่วโลก (Global Family of Indices) สะท้อนสภาวะตลาดทุนทั่วโลกให้ชัดเจนมากขึ้น โดยจะจัดแบ่งหลักทรัพย์ออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

(1) ตราสารหนี้สาธารณะในสกุลเงินประจำของแต่ละประเทศ (Treasury sector)

(2) ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน (Pure corporate bond sector)

(3) ตราสารหนี้ที่ค้ำประกันโดยสินทรัพย์อื่น (Securitized sector) ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้ที่ค้ำประกันโดยหลักทรัพย์อื่น ๆ มีหลักประกัน อาทิ ตราสารหนี้ที่ค้ำประกันโดย สินเชื่อที่อยู่อาศัยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จำนอง (Mortgage-backed securities) ตราสารหนี้ที่ค้ำประกันโดยกระแสเงินได้ หรือสินทรัพย์จากธุรกิจของผู้ออกหลักทรัพย์ รับรองโดยเอกสารเงินกู้ หรือบัญชีลูกหนี้ที่ออกโดยธนาคาร (asset-backed securities)

(4)และตราสารหนี้ที่มีหลักประกัน (covered bonds) รวมถึง ตราสารหนี้ทางการเงินของภาครัฐ อันรวมถึงได้แก่ ตราสารหนี้สาธารณะในสกุลเงินต่างประเทศ ตราสารหนี้สาธารณะที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่ดูแลด้านที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา ตราสารหนี้สาธารณะที่ออกโดยองค์กรที่เกิดจากข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศต่างๆ และตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

ทั้งนี้ โดยเลห์แมน บราเดอร์ส จะประกาศ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภทให้ทราบกันอย่างชัดเจนภายในวันที่ 30 กันยายน 2547 เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ก่อนเริ่มการใช้งานจริงในวันที่ 1 มกราคม 2548 ทั้งนี้ เลห์แมน บราเดอร์ส จะยังคงจัดทำ ดัชนีมาตรฐานที่รวมทั้งจะมีการนำดัชนีวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจประเภทอื่นๆ ที่เป็นเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และได้รับความนิยม จากนักลงทุน อาทิ ดัชนี U.S. Government Index และดัชนี สินเชื่อของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ออกเผยแพร่ออกเผยแพร่ให้แก่นักลงทุนต่อไปอีกด้วย

นอกจากนี้ เลห์แมน บราเดอร์ส ยังมีการปรับคุณลักษณะด้านอื่นๆ ของระบบดัชนีตราสารหนี้ทั่วโลก (Global Family of Indices) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ได้แก่ ตราสารหนี้ที่ค้ำประกันโดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จำนองประเภทชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด (Bullet structure Danish mortgage-backed securities) ชนิดไม่มีสิทธิพิเศษใดๆ ซึ่งจะผนวกรวมไว้ในระบบดัชนีรวมของโลก (Global Aggregate Index) และของภูมิภาคยุโรป (Pan-European Aggregate Index)

สำหรับตราสารหนี้ในสกุลเงินยูโรในประเภทเดียวกันนี้จะถูกนำมารวมไว้ในดัชนี Euro-Aggregate Index โดยทั้งนี้ มีตราสารหนี้ประเภทนี้มีในสกุลเงินยูโรจำนวนรวมทั้งสิ้น 49 หลักทรัพย์ โดยมีมูลค่าตลาดรวม 62,000 ล้านยูโร ส่วนดัชนี Global Reals Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดสภาพคล่องของตราสารหนี้หลักทรัพย์ของภาครัฐที่ได้ปรับค่าตามสภาวะเงินเฟ้อจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ด้วย โดยพันธบัตรที่เพื่อให้ครอบคลุมถึงพันธบัตรที่ออกในสกุลเงินตราต่างๆ ในดัชนี Global Aggregate Index ทั้งหมด จะถูกเพิ่มไปในดัชนี Global Reals Index โดยอัตโนมัติ ยกเว้นเพียงในกรณีที่ พันธบัตรนั้นๆ ไม่มีข้อมูลสำหรับภายใต้ดัชนีรวมระดับโลก หลังจากผ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างสมบูรณ์แล้ว

เลห์แมน บราเดอร์ส ยังได้เพิ่มขอบข่ายการครอบคลุมของดัชนี โดยรวมถึงเกณฑ์ตราสารหนี้ไม่ค้ำประกันที่มีโครงสร้างอัตราจำหน่ายคูปองที่เปลี่ยนจากอัตราคงตัวเป็นอัตราลอยตัว โดยจะรวมแค่ในช่วงที่มี Senior unsecured fixed-to-float structure ซึ่งจะนำตราสารหนี้มาคำนวณเมื่อตราสารหนี้มีอัตราจำหน่ายคูปองเงินปันผลแบบคงตัวเท่านั้น รวมทั้งจะเพิ่มหลักทรัพย์ 144A ไว้ในดัชนี U.S. CMBS Investment Grade Index ส่วนที่ไม่ได้ออกโดย ERISA (Employee Retirement Income Security Act) ขณะที่หลักทรัพย์ของ Refcorp (Resolution Fund-ing Corporation) จะถูกปลดออกจากระบบดัชนีตราสารหนี้ทั่วโลก (Global Family of Indices)

เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ที่ขาดสภาพคล่องต้องซื้อขายในปริมาณมาก และนอกจากนี้ หลักทรัพย์ประเภทนี้จำนวนมากยังส่วนใหญ่จะถูก งดจำหน่ายคูปองอีกด้วย stripped ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบถึงหลักทรัพย์รวม 6 ตัว คิดเป็นมูลค่าการตลาดรวมทั้งสิ้น 46,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

เลห์แมน บราเดอร์ส ได้เตรียมจัดทำดัชนีใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกในปี 2547 อาทิ ดัชนี U.S. floating-rate ABS iIndex ดัชนีระยะสั้น ได้แก่ ตราสารหนี้ที่มีหมดอายุภายในต่ำกว่า 1 ปี และดัชนีตราสารหนี้ภูมิภาคยุโรปตะวันออก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศเพิ่มหลักทรัพย์ในสกุลเงินใหม่ๆ ในดัชนี Global Aggregate Index เป็นประจำทุกปี โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2547 เป็นต้นไป

ซึ่งสำหรับตราสารหนี้สาธารณะของประเทศที่จะได้รับการพิจารณานี้จะต้องติดอันดับในดัชนี “โฏลบอล แฟมิลี่” จะจัดให้อยู่ในระดับของการลงทุน (investment-grade rating) และจะต้องเป็นตราสารหนี้ในสกุลเงินที่สามารถซื้อขายในตลาดได้อย่างเสรีและสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ โดยสกุลเงินที่ได้รับการพิจารณาสำหรับการจัดเพิ่มในตราสารหนี้ในสกุลเงินใหม่ๆ ที่จะอยู่ในดัชนีของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ได้แก่ เงินเปโซของประเทศเม็กซิโก เงินแรนด์ของประเทศแอฟริกาใต้ และสกุลเงินของประเทศในยุโรป ตะวันออกอีกหลายประเทศ

เลห์แมน บราเดอร์ส เป็นผู้มีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในการจัดทำปรับโครงสร้างดัชนีวัดประสิทธิผลของ ตราสารทางการเงินมาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี ดัชนีที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นนี้ ถือเป็นมาตรฐานการประเมินสภาวะการบริหารจัดการสินทรัพย์ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดในธุรกิจการจัดการบริหารสินทรัพย์ โดยรวมถึงมากกว่าร้อยละ 90 ของจากนักลงทุนระดับสถาบันในสหรัฐอเมริกามากกว่าร้อยละ 90 รวมทั้งนักลงทุนจากภูมิภาคยุโรปส่วนใหญ่ และผู้บริหารสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจำนวนมาก

ทั้งนี้ นิตยสารอินสติติวชั่นแนล อินเวสเตอร์ (Institutional Investor) ได้สำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนเป็นประจำทุกปี ซึ่งเลห์แมน บราเดอร์ส ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดทำดัชนีวัดประสิทธิผลของตราสารทางการเงินยอดเยี่ยมติดต่อกันมาทุกปีนับมีการเริ่มจัดอันดับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา

เลห์แมน บราเดอร์ส (ตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค: LEH) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2393 บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในธุรกิจการเงินของโลก โดยเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินแก่บริษัทเอกชน รัฐบาล และองค์กรของรัฐ ตลอดจนกลุ่มลูกค้าประเภทสถาบันและชั้นดีประเภทบุคคลธรรมดาชั้นนำทั่วโลก

เลห์แมน บราเดอร์ส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2393 บริษัทฯยังเป็นผู้นำในด้านการขายหุ้นทุนและตราสารหนี้ การซื้อขายและวิเคราะห์หลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน การให้บริการปรึกษาเพื่อร่วมทุน และการให้บริการลูกค้าส่วนบุคคลระดับสูง บริษัทฯ เลห์แมน บราเดอร์ส มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก ลอนดอน และโตเกียว และมีการดำเนินงานในรูปแบบของเครือข่ายสำนักงานซึ่งมีอยู่ทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลห์แมน บราเดอร์ส สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.lehman.com