ธสน. แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2547

นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสแรกของปี 2547 ว่า ธสน. มีกำไรสุทธิ 141 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน 60 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นมีนาคม 2547 จำนวน 48,102 ล้านบาท เทียบกับ47,930 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2546

สำหรับยอดเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ ณ สิ้นมีนาคม 2547 มีจำนวน 43,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 43,129 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2546 เนื่องจาก ธสน. ได้รับชำระคืนเงินกู้ระยะปานกลางและระยะยาวในจำนวนที่สูง ในด้านปริมาณการรับซื้อและเรียกเก็บเงินตามตั๋วส่งออก และการรับแจ้งประกันการส่งออกในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2547 มีมูลค่า 23,825 ล้านบาท และ 6,709 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 6,790 ล้านบาท และ 281 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.9 และร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2546

ในส่วนของยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ณ สิ้นมีนาคม 2547 เท่ากับ 4,552 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.5 ของยอดเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2546 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 9.5 ของยอดเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ NPLs ส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นหนี้มีปัญหารายใหม่ ซึ่งส่วนหนึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขโดยการปรับโครงสร้างหนี้ได้ สำหรับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ สิ้นมีนาคม 2547 เท่ากับร้อยละ 20.4

ในด้านการสนับสนุนนโยบายของทางการ ธสน. ได้สนับสนุนการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ ประกอบด้วย

1) การเพิ่มจำนวนลูกค้าผู้ส่งออก SMEs

2) โครงการสนับสนุนผู้ส่งออกที่เข้าร่วมโครงการ Intertrader ของกระทรวงพาณิชย์

3) โครงการสินเชื่อร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

4) โครงการชำระเงินแบบหักบัญชี (Account Trade หรือ BPA)

5) โครงการรับประกันการส่งออกกุ้งไปสหภาพยุโรป

6) บริการยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิตจากธนาคารในประเทศอินเดีย

นอกจากนี้ยังมีวงเงินที่จัดสรรให้แก่ประเทศต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ได้ดำเนินการแล้วกับ 5 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ศรีลังกา พม่า รัสเซีย และลาว รวมวงเงินประมาณ 14,600 ล้านบาท เพื่อสามารถใช้ในการซื้อสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศไทยซึ่งจะมีผลต่อการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการไทย โครงการต่างๆ ข้างต้นมีความคืบหน้าและดำเนินการไปได้ด้วยดีตามเป้าหมายที่กำหนด แม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างในการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย