งานประชุมสมัชชาด้านการศึกษา SEAMEO-UNESCO Education Congress and Expo

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมสมัชชาด้านการศึกษา SEAMEO-UNESCO Education Congress and Expo ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และในโอกาสเดียวกันนี้ทรงเสด็จเยี่ยมชมบู๊ธ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นางสาวสายใจ บุณยโชติมา ผู้อำนวยการสื่อสารรัฐกิจ และนายสุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้จัดการ ฝ่ายการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ถวายรายงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปกระบวนการการเข้าถึง แหล่งความรู้และเพิ่มทักษะใหม่ๆ ที่สำคัญสำหรับผู้เรียน ผู้สอน และผู้ที่รักการเรียนรู้