ธสน. จัดสัมมนา “สานฝัน…ครัวไทยสู่โลก”


by admin
04-11-2004 00:00:00

4 พฤศจิกายน 2547 - นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยว่า ธสน. มีกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “สานฝัน…ครัวไทยสู่โลก” ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2547 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม Merchant Court ถนนรัชดาภิเษก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในประเทศไทยเกี่ยวกับโอกาส อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของนักลงทุนไทยและยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

กรรมการผู้จัดการ ธสน. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลไทยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการผลักดันโครงการครัวไทยสู่โลก โดยมีเป้าหมายจะเพิ่มจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศจาก 6,875 ร้านในปี 2546 เป็น 20,000 ร้านภายในปี 2551 เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและนำมาซึ่งรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศของไทยนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างความรู้ความเข้าใจและเสนอแนะแนวทางที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพจะเข้าไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ทั้งในเรื่องแผนการดำเนินธุรกิจและแนวทางสร้างบุคลากรที่จะนำไปสู่การประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ได้มาตรฐานในระดับโลก โดยใช้ความได้เปรียบของไทยในการเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่และผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพมากที่สุดรายหนึ่งของโลก

นายสถาพร กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศยังจำกัดอยู่เฉพาะในตลาดการค้าหลัก โดยปี 2546 ร้อยละ 49 ของร้านอาหารไทยในต่างประเทศทั้งหมดกว่า 6,800 แห่งมีที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ร้อยละ 20 อยู่ในยุโรป ร้อยละ 15 ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ร้อยละ 14 ในเอเชีย และที่เหลืออีกร้อยละ 2 อยู่ในประเทศอื่นๆ ธสน. จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการผลักดันการขยายธุรกิจดังกล่าวในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงในตะวันออกกลางและยุโรป อาทิ คูเวต ซาอุดีอาระเบีย อิตาลี รัสเซีย เบลเยี่ยมและสาธารณรัฐเช็ก ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานของร้านอาหารไทยที่มีอยู่ในตลาดการค้าหลักดังกล่าว อันจะส่งผลให้ครัวไทยได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นครัวโลกอย่างแท้จริงในที่สุด ด้วยเหตุนี้ การสัมมนาครั้งนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเตรียมความพร้อมของผู้ส่งออกสินค้าและบริการของไทย ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบไปจนถึงการดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานและเอกลักษณ์ของอาหารไทย แม้ว่าจะต้องมีการปรับเข้ากับรสนิยมของท้องถิ่นบ้างก็ตาม

การสัมมนาจะเริ่มด้วยการบรรยายถึงภาพรวมของธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศและความสำคัญด้านสุขลักษณะของอาหารในต่างประเทศ ความสำคัญของบุคลากรต่อกิจการร้านอาหารไทยและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง การบรรยายเรื่องอาหารไทยยอดนิยม โครงการร่วมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการครัวไทยสู่โลก และการสนับสนุนทางการเงินแก่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการบริษัท S&P Global จำกัด คุณชัชวาลย์ สุกิจจวนิช เจ้าของร้านไทยธานี 4 สาขาในสหรัฐอเมริกา และคุณต่อศักดิ์ โชติมงคล เจ้าของร้าน Thai Cuisine in Brussels ประเทศเบลเยี่ยม ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศ 1 ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ ธสน. โทร. 0 2271 3700 ต่อ 2610 – 6

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศของไทยหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter