ผู้ผลิตจอ LCD รายใหญ่ประกาศนโยบายการรับประกันจอภาพในกรณีที่จอเป็นจุด

8 พฤศจิกายน 2547 – สองผู้ผลิตจอ LCD รายใหญ่ของตลาดออกมายืนยันถึงการที่จอภาพปรากฎจุดดำ หรือจุดสว่างขนาดเล็กบนหน้าจอนั้นถือเป็นเรื่องปกติ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้งานทุกท่านได้รับความกระจ่างและมีความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกันกับทางผู้ผลิต เบนคิวและเอชพีจึงได้ประกาศเกณฑ์ของการรับคืนเครื่องที่จอภาพไม่สามารถแสดงผลได้ตามปกติ โดยมีการกำหนดขั้นต่ำของการปรากฎจุดดำและจุดสว่างที่เป็นไปตามมาตรฐานของ ISO 13406-2 (ระดับ 2) ขึ้น

สำหรับผู้ใช้งานจอแสดงผล LCD ของเบนคิวในบางรุ่นอาจพบว่ามีจุดภาพบางจุดที่ไม่สามารถแสดงผลได้ตามปกติ เช่น การปรากฎจุดดำบนจอ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ทางเบนคิว จึงได้กำหนดเกณฑ์ในการรับคืนเครื่องให้ลูกค้าทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยข้อกำหนดนี้จะช่วยให้ลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบในเบื้องต้นด้วยตนเองก่อนว่า จอ LCD ที่ท่านใช้งานอยู่มีคุณลักษณะที่ตรงตามข้อกำหนดของการรับเปลี่ยนสินค้าจากทางเบนคิวหรือไม่

ปัจจุบันนี้มาตรฐานทางเทคนิคของการผลิตจอแสดงผล LCD ไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าจอจะสามารถแสดงผลได้อย่างครบถ้วน หรือไร้จุดตำหนิแม้แต่น้อย จึงเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะพบว่า มีจุดภาพบางจุดเป็นจุดบอดดำหรือจุดแสงสว่าง ซึ่งจัดเป็นส่วนน้อยของจอแสดงผลเท่านั้น ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำของจุดแสดงภาพ ที่ไม่สามารถแสดงผลได้ตามปกติขึ้น เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับที่ประกาศเป็นมาตรฐาน และมีการใช้บังคับกันในระดับนานาชาติตาม ISO 13406-2 (ระดับ 2) ดังตัวอย่างเช่น จอบาง ขนาด 15 นิ้ว ที่ความคมชัด 1024×768 จะมีจำนวนจุดภาพทั้งสิ้น 786423 จุด และแต่ละจุดจะประกอบด้วย 3 จุดย่อย ที่ให้ภาพเป็นสีแดง สีเขียวและสีน้ำเงิน ดังนั้นในหนึ่งหน้าจอแสดงผลจะมีจุดภาพอยู่รวมกันทั้งสิ้นเกือบ 2.4 ล้านจุด และจากที่อ้างถึงในข้อกำหนดตามมาตรฐานของ ISO 13406-2 (ระดับ 2) อาจกล่าวได้ว่าจอแสดงผลที่จัดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถมีจุดภาพที่เสียหายได้ไม่เกิน 4 จุด (pixel) และ 5 จุดย่อย (sub-pixel) หรือ จุดตำหนิโดยรวม 17 จุดเท่านั้น ซึ่งอาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า จอแสดงผลดังกล่าวนี้มีจุดภาพที่เสียหายอยู่ประมาณ 0.002% เท่านั้น เมื่อเทียบจากจุดภาพโดยรวมทั้งหมดที่แสดงผลบนจอ

เนื่องจากการผลิตจอ LCD สำหรับเบนคิว จอยบุ๊คมีต้นทุนที่ต้องคำนึงถึง ทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องกำหนดจำนวนขั้นต่ำของจุดภาพที่เสียหาย ที่ทางบริษัทจะสามารถรับคืนได้ เพื่อให้เป็นนโยบายมาตรฐานสำหรับจอยบุ๊คทุกรุ่น ดังต่อไปนี้

1) การจำกัดจำนวนจุดภาพขั้นต่ำที่ไม่สามารถแสดงผลได้ตามปกติบนเครื่องคอมพิวเตอร์จอยบุ๊ค
– จุดภาพที่ไม่สามารถแสดงผลได้ตามปกติแบบสว่าง 2 จุด
– จุดภาพที่ไม่สามารถแสดงผลได้ตามปกติแบบดำ 2 จุด
– รวมจุดภาพที่ไม่สามารถแสดงผลได้ตามปกติทั้งหมด 4 จุด

2) และห้ามไม่ให้มีการปรากฎจุดภาพที่ไม่สามารถแสดงผลตามปกติบนพื้นที่จุดศูนย์กลางของจอ LCD
จากจุดกึ่งกลางของจอ LCD ของเครื่องจอยบุ๊ค สามารถแบ่งพื้นที่ของจอออกได้เป็น 9 ส่วน

พื้นที่ B พื้นที่ B พื้นที่ B
พื้นที่ B พื้นที่ A พื้นที่ B
พื้นที่ B พื้นที่ B พื้นที่ B

– พื้นที่ A จะต้องไม่ปรากฎจุดสว่าง ณ พื้นที่นี้เลย ยกเว้นจุดดำสองจุดเท่านั้น
– พื้นที่ B เป็นไปตามข้อกำหนดที่ปรากฎดังตารางข้างต้น

เกณฑ์กำหนดสำหรับจอ LCD ของเบนคิว

รุ่น FP547 FP567s ver2 FP731 FP767 ver2 FP591, FP791 Fp991 Fp2081
จุดภาพที่ไม่สามารถแสดงผลได้ตามปกติแบบสว่าง 2 จุด 2 จุด 2 จุด 2 จุด 2 จุด 4 จุด 5 จุด
จุดภาพที่ไม่สามารถแสดงผลได้ตามปกติแบบดำ 4 จุด 3 จุด 4 จุด 3 จุด 3 จุด 5 จุด 10 จุด
รวมจุดภาพที่ไม่สามารถแสดงผลได้ตามปกติทั้งหมด 4 จุด 4 จุด 5 จุด 5 จุด 4 จุด 6 จุด 10 จุด

ทางด้านผู้ผลิตรายใหญ่อย่างเอชพีก็เช่นกัน ได้มีการตั้งข้อกำหนดในการรับคืนจอ ในกรณีที่จุดภาพไม่สามารถแสดงผลได้ตามปกติ โดยมีจุดดำหรือจุดสว่างเกินกว่าที่ตารางกำหนด ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะครอบคลุมถึงจอขนาด 19 นิ้วและจอแบนในรุ่นที่ต่ำลงมาเท่านั้น

จุดภาพย่อย (sub-pixel) ที่ไม่สามารถแสดงผลได้ตามปกติและมีลักษณะเป็นจุดภาพแบบสว่าง สูงสุด 3 จุด
จุดภาพย่อย (sub-pixel) ที่ไม่สามารถแสดงผลได้ตามปกติและมีลักษณะเป็นจุดภาพแบบดำ สูงสุด 5 จุด
รวมจุดภาพย่อย (sub-pixel) ที่ไม่สามารถแสดงผลได้ตามปกติทั้งหมด สูงสุด 5 จุด
จุดภาพที่ไม่สามารถแสดงผลได้ตามปกติอย่างสมบูรณ์ –

ยิ่งไปกว่านั้น ทางเอชพียังได้ยืนยันอีกว่า โอกาสที่จอภาพจะปรากฎจุดภาพที่แสดงผลได้ไม่ครบถ้วนนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้น้อยมาก เนื่องจากทางเอชพีได้เพิ่มความเข้มงวดในขั้นตอนการผลิตและใส่ใจในการผลิตมากขึ้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าจอแสดงผลของเอชพีประมาณ 60-70% ของการผลิตทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในของเอชพีและพบว่าไม่ปรากฎจุดภาพที่เป็นปัญหาเลย จะมีเพียงแค่ 10-20% ของการผลิตเท่านั้นที่ปรากฎจุดภาพที่ไม่สามารถแสดงผลตามปกติได้ แต่จำนวนจุดภาพที่เป็นปัญหานั้นก็ยังมีจำนวนน้อยและเป็นจำนวนที่สามารถยอมรับได้ตามเกณฑ์ดังตารางข้างต้น