SCIB แต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ 1

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง ดร.ปฤษฎางค์ สกลผดุงเขตต์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ 1 มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดร.ปฤษฎางค์ สกลผดุงเขตต์ อายุ 37 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งนครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมงานกับธนาคารนครหลวงไทยในปี 2545 ในตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ 1 ก่อนได้รับเลื่อนขั้นให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายในปัจจุบัน
ธนาคารนครหลวงไทย