ไทยน๊อคซ์ยืนยันจำหน่ายหุ้นราคา 2.10 บาทต่อหุ้นเท่ากันทุกกลุ่ม

กรุงเทพฯ 1 ธันวาคม 2547 – บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) โดยนายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการ ยืนยันจำหน่ายหุ้นสามัญในราคา 2.10 บาท เท่ากันทุกกลุ่ม พร้อมเผยความมั่นใจผลประกอบการบริษัทที่ผ่านมา ครึ่งปีแรก 47 กำไรกว่า 1,000 ล้านบาท

นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) ผู้นำการผลิตสเตนเลสรีดเย็นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ยืนยันชี้แจงเรื่องการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ มีแผนในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกเสนอขายทั้งสิ้น 2,500 ล้านหุ้น โดยได้จัดแบ่งเสนอขายเป็น 3 กลุ่ม ในราคาหุ้นละ 2.10 บาท เท่ากันทุกกลุ่ม โดยแบ่งรายการขายหุ้นออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. นักลงทุนสถาบัน จำนวน 1,600 ล้านหุ้น
2. ผู้มีอุปการคุณ จำนวน 500 ล้านหุ้น
3. บุคคลทั่วไป โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย 20 กว่าราย จำนวน 400 ล้านหุ้น

นายประยุทธกล่าวย้ำว่า บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่ารายละเอียดการจำหน่ายหุ้นที่ระบุดังกล่าวข้างต้น ทั้ง 3 ประเภท จำหน่ายในราคาเท่ากันที่ 2.10 บาท ต่อหุ้น

อนึ่ง สำหรับผลประกอบการครึ่งปี 2547 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้กว่า 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาทถ้วน) และมีกำไรประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาท) นอกจากนี้ ไทยน๊อคซ์ยังเป็นบริษัทฯไม่มีหนี้สินและเป็นบริษัทที่มีเงินสดเหลือในมือเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ขยายตลาดการบริโภคสเตนเลสในประเทศ ให้ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการใช้สเตนเลส ตลอดจนการบริโภคสเตนเลสของโลกที่ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี ขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ