อบรม HR ยุคใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท จัดสัมมนา เจาะลึกการปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ หรือ Modern Competency-based Human Resources Management ณ วิทยาคารพญาไท อาคารเอ็กซิม เพื่อบริการชุมชมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่บุคคลภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก อ.ธานินทร์ สุวงศ์วาร มาเป็นวิทยากร เมื่อเร็วๆ นี้