มหาวิทยาลัยศรีปทุมจับมือกูรูสถาปัตย์และวิศวะเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

รศ.ดร. ต่อตระกูล ยมนาค ร่วมกับทีมคณาจารย์บุคลากรชั้นนำด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของเมืองไทย สร้างสรรค์เนื้อหาหลักสูตรพร้อมประสบการณ์เข้มข้นครบวงจรระบบบริหารงานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง และนับเป็นครั้งแรกของสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนในสาขานี้ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในวงการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

วัตถุประสงค์ของการเปิดหลักสูตรดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในวงการวิศวกรรมและสถาปนิกให้มีความพร้อมและตอบรับตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างและออกแบบ มุ่งรองรับความต้องการเมื่อถึงสภาวะเศรษฐกิจขยายตัวพร้อมเผยความสามารถบุคลากรไทยพร้อมไปสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกเนื้อหาตั้งแต่การบริหารงานก่อสร้าง และสามารถนำไปบริหารงานด้านการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนจบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลเอกเสรี พุกกะมาน คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันของวงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ คณะฯ จึงมุ่งหวังที่จะผลิตบุคลากรคุณภาพด้านการบริหารจัดการวงการก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาด ซึ่งเรามั่นใจว่าทีมคณะอาจารย์ที่จะมาสอนจะทำให้เรามีเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นที่สุด นอกเหนือจากการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนในสาขานี้”

“มหาวิทยาลัยศรีปทุมเชื่อมั่นว่านักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้จะสามารถนำความรู้เชิงลึกด้านการบริหารงานก่อสร้างไปปรับใช้กับสภาวะเศรษฐกิจและการวางแผนงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเปิดโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ” คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวย้ำ

รศ.ดร. ต่อตระกูล ยมนาค ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการก่อสร้าง นับเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนร่วมมากับการเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด ในปัจจุบันการบริหารจัดการงานโครงการ ที่ต้องมีการก่อสร้างเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ นับวันจะมีความซับซ้อนและมีปัญหาด้านการบริหารและจัดการมากขึ้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และสถาปนิก วิศวกร ผู้ออกแบบ ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ จึงต้องสามารถทำความเข้าใจโครงการในภาพรวม และบทบาทของทุกฝ่ายที่ร่วมงานเพื่อให้สามารถร่วมกันทำงาน นำทีมฟันฝ่าปัญหาในหลากหลายสาขาที่จะมีมา ให้ไปสู่ความสำเร็จร่วมกันของโครงการได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรวบรวมและนำวิทยาการการจัดการขั้นสุดยอดและล่าสุด ที่มีใช้กันอยู่ในการบริหารงานด้านการจัดการโครงการ นำมาเรียนรู้และใช้งานให้ได้จริง” รศ.ดร. ต่อตระกูล ยมนาค กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “หลักสูตรนี้ จึงเปิดขึ้นมาเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจถึงบทบาทของตน ในทีมงานการบริหารงานโครงการการก่อสร้างอย่างถ่องแท้ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้กว้างด้านการบริหารงานก่อสร้าง และสามารถเจาะลึกลงค้นคว้าหาความรู้ ที่จะนำไปสู่คำตอบในปัญหาเฉพาะของแต่ละโครงการของตนเองได้อีกด้วย ผม คณะอาจารย์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงมีความเชื่อมั่นว่าหลักสูตรนี้จะเป็นการขับเคลื่อนองก์ความรู้ใหม่ให้แก่ บุคลากรในวงการสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมไทย ให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างแน่นอน”

ผศ. มนต์ผกา วงษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความโดดเด่นของหลักสูตรนี้ คือการรวมตัวกันของที่ปรึกษาหลักสูตรและผู้สอนมืออาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม อาทิ รศ.ดร. ต่อตระกูล ยมนาค ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง, อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ผู้บุกเบิกทางด้านที่ปรึกษาการบริหารงานก่อสร้าง, อ.ประสงค์ ธาราไชย นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, อ.พลพัฒ กรรณสูต นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว ประธานกรรมการบริษัท Design103 International จำกัด เป็นต้น ทั้งนี้นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์จากคณาจารย์หรือเข้าค้นคว้าข้อมูลหรือทำงานวิจัย หรือดูงานกับหน่วยงานหรือองค์กรของคณาจารย์เหล่านี้ได้ด้วย นอกเหนือไปจากเครือข่ายข้อมูลจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่”

“หลักสูตรนี้ยังเน้นกระบวนการทำความเข้าใจในองก์รวม โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เป็นกลไกสำคัญ ซึ่งนักศึกษาจะใช้เวลาตั้งแต่ต้นหลักสูตรเพื่อสามารถวิเคราะห์ วิจัย และค้นคว้าหาข้อมูล โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นที่ปรึกษาจนจบ ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างจากหลักสูตรปริญญาโททั่วไป ที่ระบบการทำวิทยานิพนธ์จะเริ่มต้นช่วงปลายหลักสูตร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือว่าเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญมากในการบริหารงานทุกแขนง”

อุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆ ของภาครัฐหรือภาคเอกชน จำเป็นต้องมีทีมควบคุมและบริหารงานโครงการที่มีประสบการณ์และเข้าใจภาพรวม รวมถึงความต้องการทั้งหมดของโครงการก่อสร้างนั้นๆ สามารถบริหารจัดการทั้งเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดของโครงการ บุคลากร และงบประมาณโครงการ คาดการณ์จากโครงการขนาดใหญ่ของทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีและสายต่างๆ ยังมีความต้องการบุคลากรด้านนี้อีกมาก รวมถึงโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ ณ ต่างประเทศ เช่น โครงการรถไฟฟ้า ในรัฐดูไบ ทั้งนี้ตามปรัชญาของหลักสูตร “แนวคิดของคนยุคใหม่ ขับเคลื่อนองก์ความรู้ สู่ประโยชน์ของประเทศชาติ”

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อตั้งมากว่าระยะเวลา 39 ปี ปัจจุบันเปิดสอน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 10 คณะ 1 วิทยาลัย จำนวน 65 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 21 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 6 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมาย มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นในปัจจุบันกว่า 20,000 คน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถค้นหาได้ที่ www.spu.ac.th