ประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติชิงโล่พระราชทาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือสสว. จัดประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย ชิงโล่พระราชทานและรางวัลกว่า 3 แสนบาท และการสนับสนุนจากกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital Fund) เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ต้นแบบได้จริง เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2548

ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ และการนำเสนอแผนธุรกิจที่ดี ให้กับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโทที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กระตุ้นให้นิสิตนักศึกษามีความพร้อมด้านวิชาชีพก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาครัฐ และภาคธุรกิจในอนาคต และเพื่อมุ่งเน้นพัฒนา ขยายผลการศึกษาด้านงานวิจัยให้สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ พร้อมสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งหวังว่าการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติจะสามารถบ่มเพาะและสร้างให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นแนวทางการผลักดันให้เกิดความร่วมมือ ระบบเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ นักลงทุนและหน่วยงานรัฐ อย่างต่อเนื่องต่อไป

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานคณะกรรมการตัดสินแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ กล่าวว่าโครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อชิงโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 310,000 บาท โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ 100,000 บาท ส่วนทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2 และ 3 จะได้รับเงินรางวัล 50,000 30,000 และ 20,000 บาท ตามลำดับ

โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ เปิดรับสมัครผู้ร่วมแข่งขันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548 โดยผู้สมัครต้องเป็นทีมนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรภาษาไทย ทุกสาขาวิชาในประเทศไทย ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2546 – 2547 สมัครทีมละ 3 – 5 คน โดยการแข่งขันกำหนดให้มีขึ้น 3 รอบ ประกอบด้วย

1. รอบคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกแผนธุรกิจจากทั้งหมดให้เหลือจำนวน 16 แผน
2.รอบรองชนะเลิศ จะคัดเลือกเหลือ 4 ทีมสุดท้าย
3. รอบชิงชนะเลิศ จะคัดเลือกทีมที่มีแผนธุรกิจดีที่สุดเพียง 1 ทีม

สำหรับการจัดประกวดรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ จะมีขึ้นในวันที่ 8 – 9 เมษายน 2548 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเปิดให้ผู้ที่กำลังมองหาโอกาส ช่องทางธุรกิจใหม่ๆ และประชาชนที่สนใจเข้ารับฟัง ร่วมชมนิทรรศการผลงานการประกวดแผนธุรกิจ

นางจิตราภรณ์ เตชาชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนปฏิบัติงานของ สสว. ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการSMEs และเชื่อว่าจะสามารถสร้างนักรบเศรษฐกิจรุ่นใหม่ที่เป็นต้นแบบของ SMEs ไทยได้ ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการSMEs โดยมีเป้าหมายสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในปี 2548 จำนวน 2,000 ราย

ทั้งนี้ สสว. จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนทีมที่ชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ เป็นกรณีพิเศษโดยอาศัยกลไกการทำงานที่สสว.มีอยู่ เพื่อให้แผนธุรกิจสามารถนำไปสู่การลงมือปฏิบัติได้จริง เกิดการลงทุนที่มีศักยภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการร่วมทุนผ่านกองทุนร่วมลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทย (Venture Capital Fund) รวมถึงการให้การสนับสนุนในรูปแบบของพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาด้านการตลาด การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อ

นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในศูนย์บ่มเพาะธุรกิจซึ่งมีความพร้อมด้านต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ภาษีอากร การสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการฝึกอบรม

นางจิตราภรณ์ กล่าวต่อว่า สสว. คาดว่าโครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติจะนำไปสู่การสร้างสังคมใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้น ก่อให้เกิดมิติใหม่ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม ซึ่งจะทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ จัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) โดยมี ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นประธานการคณะกรรมการตัดสิน ผู้สนใจร่วมประกวดแผนธุรกิจใหม่แห่งชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mootbiz.com หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 217 7200