โครงการปริญญาโท MSFA

ภราดา ดร. วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ดร. สแตนเลย์ ดี. เนล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยซาน ฟรานซิสโก แถลงการณ์ถึงปีที่ 2 ของความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวิเคาระห์ทางการเงิน (Financial Analysis) ที่เอแบค ซิตี้แคมปัส อาคารดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 19

###

รายละเอียดโครงการ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ทางการเงิน
หลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูครวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์การเงิน (MSFA)

หลักสูตร MSFA เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่ออกแบบขึ้นเพื่อผลิตนักวิเคราะห์ทางด้านการเงินโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
– จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบสหวิชาในการศึกษาตลาดการเงิน การวิเคราะห์และการประเมินค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
– ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติ การเงิน และการบัญชี เพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฎิบัติให้กับนักศึกษาที่สนใจในการวิเคราะห์สินทรัพย์ทางการเงิน ตลอดจนการจัดการพอร์ตการลงทุน
– ผลิตบุคลากรเพื่อตอบรับความต้องการของธุรกิจด้านการเงิน โดยผลิตนักวิเคราะห์การเงินที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในด้านระเบียบด้านการเงินต่างๆ

หลักสูตรนี้ออกแบบโดยผสมผสานจุดเด่นของมหาวิทยาลัยสองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซึ่งมีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมายการเงิน นโยบายรัฐและเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐมิติ การวิเคราะห์ทางการเงิน และ การบริหารการลงทุน โดยเมื่อสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับปริญญาโทของสหรัฐอเมริกาด้านการวิเคราะห์การเงินโดยไม่ต้องเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ

จุดเด่นของหลักสูตร MSFA คือการเน้นการใช้เครื่องมือทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านการวิเคราะห์ที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ด้านการตลาด องค์กร และสินทรัพย์ โดยใช้ทฤษฎีชั้นสูงควบคู่กับเครื่องมือและทักษะปฏิบัติที่จำเป็นในธุรกิจด้านการเงิน ตลอดจนการเตรียมความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงสถิติ ตัวแบบด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน กฎระเบียบและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการเงิน มีการวางผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ชัดเจน และมีการประเมินผลที่ได้มาตรฐาน

หลักสูตร MSFA
– ทุกวิชาสอนโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกและนักวิเคราะห์ด้านการเงินที่มี CFA ร่วมกับอาจารย์ผู้ช่วยสอนในประเทศ อนึ่ง คณะผู้สอนจากมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่สอนหลักสูตร MSFA ที่สหรัฐอเมริกา
– ใช้ประมวลวิชาและหนังสือประกอบการเรียนการสอนชุดเดียวกันกับหลักสูตร MSFA ที่สหรัฐอเมริกา
– ออกข้อสอบและประเมินวัดผลที่สหรัฐอเมริกา
– นักศึกษาสามารถทำงานเต็มเวลาได้ขณะศึกษา ระยะเวลาตลอดหลักสูตรคิดเป็น 2 ปี 4 เทอม จัดการเรียนเป็นกลุ่ม โดยนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเดียวกันทั้งหมด
– ทุกปีจะจัดให้มีการทบทวนเพื่อเตรียมการสอบ CFA สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าสอบ CFA

หลักสูตร MSFA และ หลักสูตร CFA
หลักสูตร MSFA ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ CFA อย่างไรก็ตาม โครงสร้างหลักสูตร MSFA ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับองค์ความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นในการสอบ CFA และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะได้เรียนเนื้อหาที่ครอบคลุมการสอบ CFA

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรคิดเป็นเงิน 950,000 บาท โดยจะแบ่งจ่ายเป็นปีละ 3 งวด

มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก
มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก เป็นสถาบันคาทอลิค เจซูอิตซึ่งก่อตั้งในปี 1855 ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของซานฟรานซิสโก มีนักศึกษาประมาณ 8,500 คนจากกว่า 82 ประเทศทั่วโลก มีนักศึกษาต่างชาติคิดเป็นสัดส่วน 9 เปอร์เซ็นต์ คณาจารย์กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ นอกเหนือจากแคมปัสที่ซานฟรานซิสโก มหาวิทยาลัยยังเปิดหลักสูตรที่กรุงเทพ ปักกิ่ง บูดาเปสต์ ดับบลิน ฮานอย โฮจิมิน ฮ่องกง มะนิลา พนมเปญ ปราก สิงคโปร์ และเซี่ยเหมิน

ปัจจุบันนายกสภามหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก คือ ดร. ชาร์ลส์ เกชกี ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธานบริษัท Adobe System ซึ่งเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

การรับรองหลักสูตร
มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกเป็นสมาชิก และได้รับการรับรองจาก The Western Association of Schools and Colleges (WASC) ตั้งแต่ทศวรรษ 1940 และยังได้รับการรับรองหลักสูตรบริหารจาก The American Assembly of Collegiate Schools of Business (AASCB), The American Bar Association, The American Chemical Society, The Association of American Law Schools และอื่นๆ

การจัดอันดับ
– ปี 2004 หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal จัดให้หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งใน 100 หลักสูตร MBA ชั้นเยี่ยมของโลก
– ปี 2003 สมาคม MBA จัดให้หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน 21 หลักสูตรชั้นนำของประเทศ
– ปี 2004 นิตยสาร Entrepreneur สหรัฐอเมริกา จัดให้หลักสูตร MBA วิชาเอกผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เป็นหนึ่งใน 12 หลักสูตรด้าน Entrepreneurship ชั้นเยี่ยมของประเทศ
– U.S. News & World Report จัดให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน 16 มหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ และ The Princeton review จัดให้ USF เป็นหนึ่งใน 15 มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติมากที่สุด
– ในปี 2004 U.S. News & World Report จัดให้มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกเป็นหนึ่งใน 120 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยยังติดอันดับที่ 19 ในเรื่องสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ และอันดับที่ 33 ในด้านขนาดห้องเรียนที่มีนักศึกษาต่อห้อง 20 คนหรือน้อยกว่า